Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου με χαιρετισμό σε εκπαιδευτική ημερίδα του Οργανισμού Cardet


Λεοιτουργός του Γραφείου μας συμμετείχε με χαιρετισμό σε εκπαιδευτική ημερίδα του Οργανισμού Cardet με θέμα "ΛΟΑΤΙ Πρόσφυγες: Δικαιώματα, Πρακτικές και πολιτικές προτάσεις για εισαγωγή πλαισίου ενημέρωσης και ενσωμάτωσης τους στην Κύπρο".