Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουρογού του Γραφείου σε Εργαστήριο αναφορικά με τη Διαχείριση της Μάθησης στους οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας,


Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε ερευνητικό Εργαστήριο αναφορικά με τη Διαχείριση της Μάθησης στους οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας,

Το Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2020, στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και εμπίπτει στα πλαίσια έργου που υλοποιεί η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης με τίτλο «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση». Το εν λόγω έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο .