Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | Ετήσιες Εκθέσεις

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Ημερομηνία Θέμα Έτος Έκδοσης Σχετικά Έγγραφα
2024/05/09 Summary of the Annual Report of 2022 2022 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2023/12/22 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2022 2023 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2023/12/21 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2021 2022 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2023/12/20 Επισκόπηση Δράσης 2022: Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας 2022 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2023/12/20 Ετήσια Έκθεση Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα της Επιτρόπου ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων 2022 2022 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2023/12/20 National Mechanism for the Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 2022 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2023/12/19 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2021 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2023/12/19 Απολογισμός Έργου 2021: Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2023/12/19 Ετήσια Έκθεση Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα της Επιτρόπου ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων 2021 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2023/12/19 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, 2021 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2023/12/19 Έκθεση Πεπραγμένων 2021: Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2022/04/05 Activity report for years 2018,2019 & 2020, under Commissioner's mandate as a National Forced-Return Monitoring Mechanism 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2022/01/26 Annual Report for the year 2020, under Commissioner's mandate to act as Equality Body 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2022/01/25 Activity Report for the year 2020, under Commissioner's mandate as an Independent Mechanism for the Promotion, Protection and Monitoring of the UN Convention for the Rights of Persons with Disabilities 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2022/01/20 Action Review 2017 - 2020 National Human Rights Institution 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2022/01/20 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2020 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2022/01/20 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, 2020 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2022/01/20 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2017 - 2018 - 2019 - 2020 2021 2017 - 2018 - 2019 - 2020.pdf
2021/11/05 Απολογισμός Έργου 2018 – 2019 - 2020: Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2021/11/05 Επισκόπηση Δράσης 2020: Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2021/11/05 Action Review 2020: National Mechanism for the Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2021/11/01 Εκθεση Πεπραγμένων 2020: Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 2020 2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2020/07/25 Summary of Annual Reports for the years 2017-2018-2019 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2020/07/24 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2019 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2020/07/24 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2018 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2020/01/08 Annual Report of the Office of the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman), acting as Equality Body, 2017 - 2018 - 2019 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2020/01/08 Ετήσια Έκθεση Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα της Επιτρόπου ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, 2017 - 2018 - 2019 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2020/01/07 Activity Report, Office of the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman), within the framework of Ombudsman's jurisdiction as an Independent Mechanism for the Promotion, Protection and Monitoring of the UN Convention for the Rights of Persons with Disabilities, 2017 - 2018 - 2019 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2020/01/07 Εκθεση Πεπραγμένων Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα της Επιτρόπου ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 2017 - 2018 - 2019 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2020/01/07 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας - Επισκόπηση δράσης του Μηχανισμού για τα έτη 2018 & 2019 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2020/01/07 National Mechanism for the Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - Review on the action of National Preventing Mechanism for the years 2018 & 2019 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2018/01/01 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2017 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2015/01/01 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2014 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2014/01/01 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2013 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2013/01/01 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων 2012 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2012/01/01 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως 2011 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2011/01/01 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως 2010 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2010/01/01 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως 2009 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
2009/01/01 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως 2008 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2008/01/01 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως 2007 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2007/01/01 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως 2006 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2006/01/01 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως 2005 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2005/01/01 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως 2004 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2004/01/01 Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως 2003 . Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Back To Top