Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Flight Pass: Καταγγελίες από ανύπαντρα ζευγάρια- Συστάσεις Λοττίδου (ο φιλελεύθερος)


Flight Pass: Καταγγελίες από ανύπαντρα ζευγάρια- Συστάσεις Λοττίδου

Σωρεία καταγγελιών ενώπιον της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ότι αφορά ζητήματα που προκύπτουν για ανύπαντρα ζευγάρια που χρειάζεται να αιτηθούν ειδική άδεια εισόδου στην Κύπρο μέσω του Cyprus Flight Pass.

Από την πλευρά της η Επίτροπος σε σχετική έκθεση συστάσεων, σημειώνει πως το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογένειας τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναντίρρητα κατοχυρωμένο, προχωρώντας σε συστάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση με τις συστάσεις της Επιτρόπου, οι καταγγελίες, αφορούν εξαιρέσεις που δίδονται στους πολίτες μέσω της πλατφόρμας Cyprus Flight Pass για να μπορέσουν να πετάξουν προς την Κύπρο.

Οι καταγγελίες που εξετάστηκαν από το Γραφείο της Επιτρόπου, υποβλήθηκαν από πρόσωπα τα οποία, είτε διατηρούν μακροχρόνια σχέση με Κύπριους ή πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία, των οποίων τα αιτήματα απορρίπτονται γιατί δεν συνάδουν με τα κριτήρια για ειδική άδειας εισόδου στη χώρα. Σημειώνεται πως η πλατφόρμα ζητεί προσωπικά στοιχεία, επικοινωνία, τόπο διαμονής στην Κύπρο αλλά και στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στην έκθεση, ξεκαθαρίζεται το γεγονός ότι το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογένειας τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναντίρρητα κατοχυρωμένο.

Παρά το γεγονός ότι δεν αμφισβητείται ότι η άδεια εισόδου και εξόδου από τη χώρα εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους υποδοχής, όπως και η διαμονή προσώπων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό του µέλους της οικογένειας και ως εκ τούτου, δεν απολαύουν αυτόματου δικαιώματος εισόδου και διαμονής στο κράτος µέλος υποδοχής δυνάμει της υπό αναφορά Οδηγίας, εντούτοις λαμβάνοντας υπόψη, την επιφύλαξη του άρθρου 3 τα κράτη μέλη δύνανται λαμβάνοντας υπόψη αφενός την ανθρωπιστική φύση του θέματος, σε σχέση με μεγάλο χρονικό διάστημα που τα υπό αναφορά ζευγάρια εκτός γάμου ή μη νομικά αναγνωρισμένης συμβίωσης έχουν να ειδωθούν και αφετέρου της προσκόμισης από μέρους τους των απαραίτητων πιστοποιητικών που να αποδεικνύουν το μακρόχρονο τους δεσμό, να εξετάσουν εντός της διακριτικής τους ευχέρειας το ενδεχόμενο επέκτασης των κατηγοριών δικαιούχων ειδικής άδειας εισόδου και στα εν λόγω ζευγάρια.

Σε άλλο σημείο της έκθεσης, γίνεται επίκληση της δήλωσης της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με την οποία χαιρέτησε την άρση των περιοερισμών στη διακίνηση τα οποία εμπόδιζαν την επανένωση ανύπαντρων ζευγαριών λέγοντας χαρακτηριστικά :«in these difficult times it is so important to be with loved ones.I’m very happy for all the supporters of #LoveIsNotTourism».

Αξίζει να σημειωθεί πως η έκθεση, επισημαίνει πως ο γενικός αποκλεισμός προσώπων χωρίς αξιολόγηση κάθε περίπτωσης, προκειμένου να δικαιολογηθεί έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος επανένωσης προσώπων που διατηρούν σταθερή σχέση εκτός γάμου, στην βάση της επιφύλαξης που η οδηγία για ελεύθερη διακίνηση προβλέπει ,ώστε υπό προϋποθέσεις να διευκολύνεται τυχόν επανένωση τους, δεν βρίσκει έρεισμα στην αρχή της αναλογικότητας, η οποία προνοεί ότι το μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να είναι ανάλογο του σκοπού.

Στην παρούσα περίπτωση, όπως αναφέρεται στην έκθεση, δεν λήφθηκε υπόψη από το Κράτος η επιφύλαξη του αρ.3 της εν λόγω οδηγίας στα πλαίσια άσκησης της διακριτικής ευχέρειας, ώστε να εξετάσει ξεχωριστά τα αιτήματα επανένωσης συντρόφων σε σταθερή σχέση επί συγκεκριμένων κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων όπως ενδεικτικά αναφέρθηκαν πιο πάνω, με βάση την εθνική νομοθεσία .


Η εισήγηση της Επιτρόπου

Από την πλευρά της η Επίτροπος, εισηγείται προς τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών, στη βάση των αρμοδιοτήτων τους και της διακριτικής τους ευχέρειας, να εξετάσουν κατά πόσον δύναται να επεκταθεί το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 30) του 2020,, με σκοπό ώστε να συμπεριλάβει και την κατηγορία του/της συντρόφου με τον/την οποίο/α ο πολίτης της Δημοκρατίας, Ευρωπαίος πολίτης ή ο μόνιμα διαμένων στη Δημοκρατία έχει σταθερή μακροχρόνια σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη, κατ’ αναλογία των κριτηρίων που έθεσε ως παραδείγματα πιθανών αποδεικτικών στοιχείων η Επιτροπή στην υπό αναφορά Ανακοίνωσή της.