Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

7 επιστολές στον κάλαθο - Καμιά απάντηση στην Επ. Διοικήσεως (Philenews)


7 επιστολές στον κάλαθο - Καμιά απάντηση στην Επ. Διοικήσεως

26 Αυγούστου 2022
Philenews

Ούτε μια ούτε δυο, αλλά επτά επιστολές απέστειλε η Επίτροπος Διοίκησης και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο διερεύνησης παραπόνου πολίτη. Δεν πήρε, όμως, ποτέ καμιά απάντηση.

Η Επίτροπος αναγκάστηκε να θεωρήσει το παράπονο ως βάσιμο, αφού δεν είχε την άλλη άποψη, ενώ δεν έκρυψε και την απογοήτευσή της γιατί το αρμόδιο τμήμα την αγνόησε κατ’ επανάληψη. Σύμφωνα με έκθεση της Επιτρόπου Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη, στις 18 Ιουνίου 2020, γυναίκα υπέβαλε παράπονο εναντίον των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ), με αντικείμενο την παράλειψη λήψης απόφασης επί της ιεραρχικής προσφυγής που άσκησε κατά της απόρριψης αιτήματός της για σύνταξη ανικανότητας.

Όπως, ειδικότερα, ανέφερε η ίδια, το 2019 είχε υποβάλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας, η οποία, ωστόσο, απορρίφθηκε τον Νοέμβρη του 2019. Στη συνέχεια, προχώρησε στην υποβολή ιεραρχικής προσφυγής. Για να ληφθεί, ωστόσο, απόφαση επί της ιεραρχικής αυτής προσφυγής ήταν αναγκαία η εξέταση της παραπονούμενης από αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο. Όπως υποστήριξε η παραπονούμενη, παρόλο που οι ΥΚΑ κατ’ επανάληψη την ενημέρωσαν τηλεφωνικώς ότι επρόκειτο να παραπεμφθεί σε τέτοια εξέταση αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα το αίτημά της για σύνταξη ανικανότητας να παραμένει έως σήμερα σε εκκρεμότητα.

Η Επίτροπος, αφού αναλύει το νομικό πλαίσιο στη βάση του οποίου προκύπτει η υποχρέωση της Διοίκησης να ασκεί τις εξουσίες και τα καθήκοντα που της ανατίθενται, και μάλιστα εντός εύλογου χρόνου με την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την ειδική αυτή διάταξη προϋποθέσεις, η υποχρέωση αυτή θεωρείται δέσμια, με αποτέλεσμα η παράλειψη άσκησής της, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή εντός εύλογου χρόνου, να είναι αντίθετη προς τον νόμο. Σε μια τέτοια περίπτωση, αναφέρεται, υπάρχει παράλειψη οφειλομένης νόμιμης ενέργειας και κατ’ επέκταση παραβίαση της αρχής της νομιμότητας.

Στη σχετική έκθεση τονίζεται περαιτέρω ότι εφόσον η ιεραρχική προσφυγή παραμένει σε εκκρεμότητα, η παραπονούμενη στερείται δικαιωμάτων που ενδεχομένως να λάμβανε σε περίπτωση έγκρισης της ιεραρχικής προσφυγής της. Επίσης, προστίθεται ότι «εξαιτίας της παράλειψης της εμπλεκόμενης Υπηρεσίας να θέσει υπόψη μου τις δικές της θέσεις, απόψεις ή παρατηρήσεις επί των ισχυρισμών της παραπονούμενης, παρά το γεγονός ότι το Γραφείο μου απέστειλε εφτά συνολικά επιστολές καλώντας την να το πράξει, είμαι υποχρεωμένη να θεωρήσω ως αληθή τα όσα η παραπονούμενη έχει αναφέρει. Ως εκ τούτου, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει από μέρους της αρμόδιας Υπηρεσίας παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, ήτοι η λήψη απόφασης επί ιεραρχικής προσφυγής βάσει του άρθρου 83 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου».

Η Επίτροπος βρήκε επίσης ότι, κατ’ επέκταση, υπάρχει παραβίαση της αρχής της νομιμότητας και των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου. Γι’ αυτό και υπέβαλε την έκθεσή της στη Διευθύντρια ΥΚΑ, αναμένοντας ότι θα προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες όπως η ιεραρχική προσφυγή της παραπονούμενης εξεταστεί χωρίς οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση.

Η Επίτροπος Διοίκησης δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τη μη ανταπόκριση των ΥΚΑ στην υποχρέωση για παροχή κάθε συνδρομής στο έργο της, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες αποδυναμώνουν την προστασία των πολιτών από παρατυπίες, παρανομίες και αυθαιρεσίες της Διοίκησης. «Αναμένω, συνεπώς, ότι στο μέλλον, η συνεργασία των ΥΚΑ με το Γραφείο μου θα είναι αγαστή και χωρίς προσκόμματα», καταλήγει η έκθεση της κ. Λοττίδη.