Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

ENNHRI: Economic and Social Rights: Practices of NHRI's in Europe


ENNHRI: Economic and Social Rights: Practices of NHRI's in Europe


To ENNHRI Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Φορέων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI), κατά τη Γενική Συνέλευση και το Ετήσιο Συνέδριο του το Νοέμβριο του 2019 στις Βρυξέλλες, πραγματοποίησε έκθεση παρουσίασης καλών πρακτικών των Εθνικών Φορέων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) στο θέμα των οικονομικο-κοινωνικών δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, η έκθεση αφορούσε στην ανάρτηση αφισών στον προθάλαμο του χώρου που λάμβαναν χώρα οι εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης, αναφορικά με το έργο των Εθνικών Φορέων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) στο τομέα των οικονομικο-κοινωνικών δικαιωμάτων.
Αποτελούσε συνεπώς ευκαιρία για τα NHRI να προβάλουν το έργο τους στο συγκεκριμένο τομέα, επιτρέποντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων στο Ετήσιο Συνέδριο και τη Γενικής Συνέλευσης.

Το Γραφείο μας, στο πλαίσιο της ιδιότητας της Επιτρόπου, τόσο ως NHRI όσο και ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, επέλεξε όπως κατά την εν λόγω έκθεση το Γραφείο μας προβληθεί με συγκεκριμένο ζήτημα που άπτεται των οικονομικο-κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Ειδικότερα:
  • Προβλήθηκε ο χειρισμός της λήψης καταγγελιών από ΑμεΑ αναφορικά με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να απορρίπτει αιτήσεις ΑμεΑ για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή/και παροχών που σχετίζονται με την αναπηρία τους, ένεκα του εισοδήματος ή/και των τραπεζικών καταθέσεων μελών της οικογένειάς τους (ESR Issue).
  • Σημειώθηκε η υποβολή σχετικής έκθεσης από την επίτροπο προς το Υπουργείο, στην οποία υπογραμμίστηκε, ανάμεσα σε άλλα, η υποχρέωση του κράτους να παρέχει επαρκές βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία στα ΑμεΑ και έγινε εισήγηση για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας ούτως ώστε τα ΑμεΑ να έχουν πλήρη πρόσβαση στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και σε παροχές που σχετίζονται με την αναπηρίας τους (NHRI Action).
  • Ως επακόλουθο της παρέμβασης της Επιτρόπου, αναφέρθηκε η εν εξελίξει συζήτηση του θέματος ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας (Impact).


Σημειώνεται ότι το ENNHRI έχει διαμορφώσει ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του με τίτλο «Economic and Social Rights: Practices of NHRI's in Europe», όπου προβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο τα συμβάλλουν στη διασφάλιση των κοινωνικο-οικονομικών δικαιωμάτων.

Ως εκ τούτου το Γραφείο μας, με την επιλογή της προβολής συγκεκριμένου ζητήματος που άπτεται των εν λόγω δικαιωμάτων των ΑμεΑ, αποσκοπεί να καταστήσει ευρύτερα γνωστό το εξειδικευμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στην Κύπρο, καθώς και στις ενέργειες που έχουν γίνει για την απάμβλυνσή του.