Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Ο οκτάλογος για την ισότιμη συμμετοχή ΑμεΑ στις εκλογές (o Φιλελεύθερος)


Ο οκτάλογος για την ισότιμη συμμετοχή ΑμεΑ στις εκλογές
ο Φιλελεύθερος
19 Μαΐου 2021

Έχουν γίνει βήματα προς άρση των εμποδίων για την πλήρη απόλαυση του δικαιώματος του εκλέγειν από τα ΑμεΑ, πλην όμως χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ισότιμη συμμετοχή τους στην άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτό αναφέρει σε αυτεπάγγελτη τοποθέτησή της η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, ζητώντας την τροποποίηση των νομοθεσιών που στερούν τη δικαιοπρακτική ικανότητα του κηδεμονευομένου και επομένως το δικαίωμα να εκλέγει τον εκπρόσωπο της επιθυμίας του.

Περαιτέρω η Επίτροπος Διοικήσεως σημειώνει ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη όλοι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα άσκησης του αναφαίρετου δικαιώματος για απρόσκοπτη συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες και το κράτος υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία και ενδεικνυόμενα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή.

Αναλυτικά η Επίτροπος Διοικήσεως εισηγείται:

1. Επίσπευση της ολοκλήρωσης του νομοσχεδίου αναφορικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με νοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, ώστε να μη στερούνται των πολιτικών δικαιωμάτων τους και αν είναι εφικτό να τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση ενώπιον της Βουλής πριν από τις επικείμενες Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές. Συγχρόνως, θα πρέπει να προωθηθεί και η τροποποίηση των νομοθετικών διατάξεων που έχουν αφεθεί και σχετίζονται με τις εκλογικές διαδικασίες, ώστε τα ΑμεΑ να μη στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν ούτε να διαγράφονται από τους εκλογικούς καταλόγους λόγω της αναπηρίας τους.

2. Λήψη μέτρων για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τα ΑμεΑ που διαμένουν σε ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας, στη βάση των επισημάνσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση, με γνώμονα τη διαφύλαξη της μυστικότητας της ψήφου και την εξάλειψη του κινδύνου επηρεασμού των ψηφοφόρων κατά την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν. Προς τούτο, καθοριστικός παράγοντας είναι η έγκαιρη και κατάλληλη ενημέρωση σε σχέση με τις εκλογές και τις εκλογικές διαδικασίες των ατόμων που διαμένουν στα εν λόγω ιδρύματα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ψηφίζουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ανεξάρτητα και χωρίς τη βοήθεια τρίτου προσώπου.

3. Εξέταση του ενδεχομένου διασύνδεσης των χορηγιών προς τα πολιτικά κόμματα με την διοργάνωση των προεκλογικών τους εκδηλώσεων σε χώρους προσβάσιμους από όλα τα ΑμεΑ και την παροχή του προεκλογικού τους υλικού σε προσβάσιμη μορφή, όπως υποτιτλισμός των οπτικών τους μηνυμάτων και διάθεση του έντυπου υλικού τους σε ευανάγνωστη μορφή και σε γραφή Μπράιγ.

4. Όλες οι πληροφορίες σε σχέση με τις εκλογές και τις εκλογικές διαδικασίες να είναι διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή πριν από τις εκλογές και προς την κατεύθυνση αυτή να εξεταστεί το ενδεχόμενο καθιέρωσης τηλεφωνικής γραμμής για την προφορική παροχή των εν λόγω πληροφοριών στα ΑμεΑ, βάσει των αναγκών τους. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε προσβάσιμες μορφές και στα εκλογικά κέντρα την ημέρα των εκλογών.

5. Λήψη μέτρων ώστε όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές που σχετίζονται με τις εκλογές, όχι μόνο του κρατικού καναλιού, αλλά και των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, να παρέχονται ταυτόχρονα και σε μορφή προσβάσιμη από άτομα με ακουστική αναπηρία, είτε με τον υποτιτλισμό τους είτε με την παροχή ταυτόχρονης διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα.

6. Όλα τα εκλογικά κέντρα θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμα από τα ΑμεΑ, καθότι δεν υποκαθίσταται με οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα των ΑμεΑ να ψηφίζουν στα εκλογικά κέντρα την ημέρα των εκλογών. Στη δε περίπτωση κατά την οποία για πρακτικούς λόγους αυτό δεν δύναται να επιτευχθεί, θα πρέπει να προωθηθεί η υιοθέτηση συμπληρωματικών επιλογών αναφορικά με άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων των ΑμεΑ, περιλαμβανομένης της κινητής κάλπης ή της παροχής της ευχέρειας στα ΑμεΑ να ψηφίζουν σε εκλογικό κέντρο πλησίον του τόπου διαμονής τους.

7. Να υιοθετηθούν προσβάσιμα συστήματα ψηφοφορίας ή/και να εξεταστεί το ενδεχόμενο υιοθέτησης εναλλακτικών μορφών ψηφοφορίας με τα οποία να διασφαλίζεται τόσο η μυστικότητα της ψήφου και όσο το δικαίωμα των ΑμεΑ να ψηφίζουν ανεξάρτητα και χωρίς μεσάζοντες.

8. Τήρηση δεδομένων και στατιστικών σε σχέση με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις εκλογές και τις εκλογικές διαδικασίες, ώστε με την καταγραφή τους να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα που ενδεχομένως να ανακύπτουν.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω εισηγήσεις είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές. Οι δε εμπλεκόμενες Υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν σε διαβούλευση τόσο με την ΚΥ.Σ.Ο.Α. όσο και τις υπόλοιπες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών και λύσεων που θα διασφαλίζουν την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ κατά τις εκλογές.

Η έκθεση υποβλήθηκε στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος έχει διοριστεί από τον Υπουργό Εσωτερικών ως Γενικός Έφορος Εκλογών, στη Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Ατόμων με Αναπηρίες και στην Πρόεδρο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Κοινοποιήθηκε επίσης στην ΚΥ.Σ.Ο.Α. και σε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία, καθώς και σε όλα τα πολιτικά κόμματα.