Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων


Στις 30 Ιουνίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, κατά τις οποίες συζητήθηκαν τα θέματα: (α) «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2019» και (β) «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020».