Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο της Ακαδημίας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Academy of European Law – ERA) με θέμα «EU disability law and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities»Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε σεμινάριο της Ακαδημίας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Academy of European Law – ERA) με θέμα «EU disability law and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities». Το σεμινάριο αφορούσε στις βασικές πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, ενώ ξεχωριστές ενότητες αποτέλεσαν η παρακολούθηση της Σϋμβασης, θέματα αξιολόγησης, προσβασιμότητας και εργοδότησης των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η συλλογή στατιστικών σε σχέση με τα Άτομα με Αναπηρίες.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 13-14 Νοεμβρίου 2017, στο Τρίερ της Γερμανίας.