Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών


Ο Λειτουργός του Γραφείου Γιώργος Κακότας συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στις 29 Μαΐου 2017,κατά την οποία συζητήθηκε ο Περί Γάμου (Τροποιητικός) Νόμος του 2017. Για το εν λόγω θέμα, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ετοιμάσει τροποιητικό νομοσχέδιο ώστε να διαγραφούν οι αναφορές σε «θρήσκευμα» και «θρησκεία» από τα έγγραφα που υποβάλλονται και εκδίδονται δυνάμει του περί Γάμου Νόμου. Η προτεινόμενη τροποποίηση έλαβε υπόψη τις θέσεις, διαπιστώσεις και εισηγήσεις σχετικής Έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία διατυπώθηκε η βασική θέση ότι η υποχρέωση αποκάλυψης των θρησκευτικών πεποιθήσεων των ατόμων που συνάπτουν πολιτικό γάμο (μέσω του περί Γάμου Νόμου), εκθέτει τα άτομα αυτά σε διακρίσεις και παραβιάζει τα δικαιώματα τους στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας σκέψης και συνείδησης.