Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Cyprus Flight Pass:Καταγγελίες από ζευγάρια μη παντρεμένα-Συστάσεις Επιτρόπο (Sigmalive)


Cyprus Flight Pass:Καταγγελίες από ζευγάρια μη παντρεμένα-Συστάσεις Επιτρόπου
Sigmalive
20/11/2020

Συστάσεις Επιτρόπου έφερε αριθμός καταγγελιών από ζευγάρια που δεν είναι παντρεμένα. Η Επίτροπος Διοικήσεως εξέδωσε σχετική έκθεση αναφορικά με τα δικαιώματα για χορήγηση ειδικής άδειας εισόδου σε μη παντρεμένα ζευγάρια.

Ειδικότερα, οι καταγγελίες αφορούσαν τις εξαιρέσεις που δίδονται μέσω της πλατφόρμας Cyprus Flight Pass. Όπως επισημαίνει η Επίτροπος αναφορικά με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα εκεί περιλαμβάνονται πληροφορίες σε σχέση με τις λεπτομέρειες πτήσης, το λόγο ταξιδιού, προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας, τόπο διαμονής στην Κύπρο και στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι καταγγελίες αφορούν αιτήσεις που υποβάλλονται από πρόσωπα που διατηρούν μακροχρόνια σχέση με Κύπριους πολίτες ή με πρόσωπα που μόνιμα διαμένουν στη Δημοκρατία. Αυτές όπως καταγράφει η Επίτροπος, απορρίπτονται για το λόγο ότι οι αιτήσεις τους δεν συνάδουν με τα κριτήρια για ειδική άδεια εισόδου.

Το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογένειας τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναντίρρητα κατοχυρωμένο, όπως ανωτέρω έχει αναλυθεί.

Παρόλο που δεν αμφισβητείται ότι εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Κράτους μέλους υποδοχής να αποφασίσει κατά πόσον µπορεί να επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή προσώπων, τα οποία δεν περιλαµβάνονται στον ορισµό του µέλους της οικογένειας και ως εκ τούτου, δεν απολαύουν αυτόματου δικαιώματος εισόδου και διαμονής στο κράτος µέλος υποδοχής δυνάμει της υπό αναφορά Οδηγίας, εντούτοις λαμβάνοντας υπόψη, την επιφύλαξη του άρθρου 3 τα κράτη μέλη δύνανται λαμβάνοντας υπόψη αφενός την ανθρωπιστική φύση του θέματος, σε σχέση με μεγάλο χρονικό διάστημα που τα υπό αναφορά ζευγάρια εκτός γάμου ή μη νομικά αναγνωρισμένης συμβίωσης έχουν να ειδωθούν και αφετέρου της προσκόμισης από μέρους τους των απαραίτητων πιστοποιητικών που να αποδεικνύουν το μακρόχρονο τους δεσμό, να εξετάσουν εντός της διακριτικής τους ευχέρειας το ενδεχόμενο επέκτασης των κατηγοριών δικαιούχων ειδικής άδειας εισόδου και στα εν λόγω ζευγάρια.

Η Επίτροπος μεταξύ άλλων στην έκθεσή της επικαλείται σχετική δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα. Η κα Ursula von dear Leyen χαιρέτισε την άρση περιορισμών σε ταξίδια που εμπόδιζαν την επανένωση ανύπαντρων ζευγαριών λέγοντας χαρακτηριστικά :«in these difficult times it is so important to be with loved ones.I’m very happy for all the supporters of #LoveIsNotTourism»

Στην Έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι ο γενικός αποκλεισμός όμως προσώπων χωρίς την βάσανο της αξιολόγησης εάν σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δικαιολογείται η έγκριση ή η απόρριψη του αιτήματος της επανένωσης προσώπων σε σταθερή σχέση στην βάση της επιφύλαξης που η οδηγία για ελεύθερη διακίνηση προβλέπει ,ώστε υπό προϋποθέσεις να διευκολύνεται τυχόν επανένωση τους, δεν βρίσκει έρεισμα στην αρχή της αναλογικότητας, η οποία προνοεί ότι το μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να είναι ανάλογο του σκοπού.

Στην προκειμένη περίπτωση, διαπιστώνεται όπως καταγράφει η έκθεση, ότι δεν λήφθηκε υπόψη από το Κράτος η επιφύλαξη του αρ.3 της εν λόγω οδηγίας στα πλαίσια άσκησης της διακριτικής ευχέρειας, ώστε να εξετάσει ξεχωριστά τα αιτήματα επανένωσης συντρόφων σε σταθερή σχέση επί συγκεκριμένων κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων όπως ενδεικτικά αναφέρθηκαν πιο πάνω, με βάση την εθνική νομοθεσία .

Εισήγηση

Εισήγηση της Επιτρόπου προς τα Υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών, είναι όπως, στη βάση των αρμοδιοτήτων έκαστου, εξετάσουν στα πλαίσια της διακριτικής τους ευχέρειας κατά πόσον δύναται να επεκταθεί το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 30) του 2020, ώστε να συμπεριλάβει και την κατηγορία του/της συντρόφου με τον/την οποίο/α ο πολίτης της Δημοκρατίας, Ευρωπαίος πολίτης ή ο μόνιμα διαμένων στη Δημοκρατία έχει σταθερή μακροχρόνια σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη, κατ’ αναλογία των κριτηρίων που έθεσε ως παραδείγματα πιθανών αποδεικτικών στοιχείων η Επιτροπή στην υπό αναφορά Ανακοίνωσή της.