Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Το ΥΠΑΜ έχει επιτάξει τεμάχιο γης εδώ και 35 χρόνια (ο Φιλελεύθερος)


Το ΥΠΑΜ έχει επιτάξει τεμάχιο γης εδώ και 35 χρόνια
ο Φιλελεύθερος
29 Ιανουαρίου 2021

Εδώ και 35 χρόνια το Υπουργείο Άμυνας έχει επιτάξει τεμάχιο γης για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, με αποτέλεσμα δύο αδέρφια, που είναι συνιδιοκτήτες του τεμαχίου, να μην μπορούν να το αξιοποιήσουν για οικιστικούς ή άλλους σκοπούς και ταυτόχρονα να στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στο κρατικό σχέδιο επιδότησης επιτοκίων νέων στεγαστικών δανείων.

Τα αδέρφια υπέβαλαν παράπονο στην Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού - Λοττίδη, η οποία απεφάνθη ότι η μακρά περίοδος επίταξης του τεμαχίου δεν δικαιολογείται και ουσιαστικά ισοδυναμεί με μόνιμη αποστέρηση του, με αποτέλεσμα οι παραπονούμενοι να σηκώνουν υπέρμετρο βάρος χωρίς την αντίστοιχη αποκατάστασης της ζημιάς που έχουν υποστεί. Περαιτέρω, η Επίτροπος καλεί το Υπουργείο Άμυνας να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια για εξεύρεση της λιγότερο επαχθούς λύσης για τους παραπονούμενους, είτε με αποζημίωση και αγορά του τεμαχίου, είτε με απαλλοτρίωση και καταβολή δίκαιης αποζημίωσης, είτε με την ανταλλαγή του με άλλο ακίνητο ίσης αξίας.

Στο παράπονο που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες του τεμαχίου προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι αυτό δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό που χρησιμοποιείται, ενώ αναφέρεται ότι σε μικρή απόσταση από το επιταγμένο τεμάχιο υπάρχει μεγάλη έκταση κρατικής γης κατάλληλης για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών της Εθνικής Φρουράς.

Τα δύο αδέρφια καταγγέλλουν ότι, εξαιτίας της συνεχούς επίταξης του τεμαχίου τους, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς κατέστη αδύνατη η υποθήκευσή του, παραμένει αγροτεμάχιο και στο παρόν στάδιο, ενώ επιθυμούν την οικιστική αξιοποίησή του για τη στέγασή τους, είναι αδύνατο να προχωρήσουν σε οποιεσδήποτε σχετικές ενέργειες με αποτέλεσμα να στερούνται και του δικαιώματος συμμετοχής στο κρατικό σχέδιο επιδότησης επιτοκίων νέων στεγαστικών δανείων.

Η Επίτροπος Διοικήσεως απευθύνθηκε στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, ο οποίος την πληροφόρησε ότι το αίτημα της οικογένειας για αποδέσμευση του τεμαχίου εξακολουθούσε να τυγχάνει εξέτασης σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο θα εξακολουθήσει να δεσμεύει το τεμάχιο μέχρις ότου καταλήξει εάν είναι εφικτό να εξευρεθεί εναλλακτικός χώρος για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Σημειώνεται ότι με βάση τη νομοθεσία, τo δικαίωμα της ιδιοκτησίας κατοχυρώνεται από το Άρθρο 23 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο κάθε πρόσωπο δικαιούται να απαιτεί σεβασμό του δικαιώματος αυτού και η διοίκηση οφείλει να απέχει από ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις που συνεπάγονται παραβίαση του. Στέρηση ιδιοκτησίας ή περιορισμός της είναι δυνατός μόνο βάσει νόμου και εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτόν. Συγκεκριμένα, η στέρηση ή ο περιορισμός ιδιοκτησίας είναι δυνατός όταν προηγηθεί αναγκαστική απαλλοτρίωσή της για εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίας ωφέλειας ή/και επίταξη της για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, πλην των περιπτώσεων που γίνεται για στρατιωτικούς σκοπούς και αφού καταβληθεί στον ιδιοκτήτη εύλογη και δίκαιή αποζημίωση το ταχύτερο δυνατό.

Καταλήγοντας, η Επίτροπος σημειώνει ότι η μακρά περίοδος επίταξης του τεμαχίου, πέραν των 35 χρόνων, δεν αποτελεί προσωρινή δέσμευση του, ώστε να μπορεί να δικαιολογείται στη βάση του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για Σκοπούς Άμυνας Νόμου.