Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Στις 14 Ιουλίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την οποία συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα (α) «Ο περί παροχής επιδόματος τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018» και (β) «Τα προβλήματα των μονογονεϊκών οικογενειών και η ανάγκη λήψης μέτρων από το κράτος για στήριξη τους».