Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Οι Λειτουργοί του Γραφέιου Πανίκος Γιωργαλλή και Νάσια Διονυσίου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 20 Ιουνίου 2017, κατά την οποία συζητήθηκαν προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου και του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, καθώς και η εισήγηση για υιοθέτηση νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία της πατρότητας.