Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top
Στις 13 Δεκεμβρίου 2006, υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, τα οποία αποτελούν σταθμό στην ιστορική διαδρομή για την προώθηση, την προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε ίση βάση με όλους τους άλλους πολίτες. Πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια διεθνή συνθήκη, η οποία κατοχυρώνει με τρόπο ευρύ, δεσμευτικό και ολοκληρωμένο, τόσο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ΑμεΑ όσο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δέσμευση των κρατών να υλοποιήσουν τη Σύμβαση, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η Σύμβαση έχει οριζόντια εφαρμογή, αφού καλύπτει όλο το φάσμα των δικαιωμάτων των ΑμεΑ (ισότητα και μη διάκριση, προσβασιμότητα στο φυσικό περιβάλλον, μέσα μεταφοράς, πληροφορίες, επικοινωνίες, εκπαίδευση, υγεία, εργασία και απασχόληση, κοινωνική προστασία, απαλλαγή από βασανιστήρια, ελευθερία της έκφρασης). Κατοχυρώνει τη μετάβαση από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, βάσει του οποίου, η ουσιαστική διασφάλιση της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας, επιτυγχάνεται με την άρση των όποιων εμποδίων παρεμβάλλονται στην ίση μεταχείριση των ΑμεΑ και την υλοποίηση, ταυτόχρονα, όλων των απαραίτητων εύλογων προσαρμογών.

Η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο υπογράφηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 30 Μαρτίου 2007 και κυρώθηκαν με το Νόμο 8(ΙΙΙ)/2011 της 4ης Μαρτίου 2011. Βάσει του άρθρου 33 της Σύμβασης, που προνοεί για τη σύσταση ανεξάρτητου μηχανισμού προώθησης, προστασίας και παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης, το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 9 Μαΐου 2012, ανέθεσε τις εν λόγω αρμοδιότητες στον Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, ο Επίτροπος Διοικήσεως, ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, έχει εξουσία, μεταξύ άλλων:
   - Να διεξάγει έρευνες και να συλλέγει στοιχεία, με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων με αναπηρίες.

   - Να Εξετάζει είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από παράπονα ή καταγγελίες από άτομα με αναπηρίες ή οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες, περιπτώσεις μη εφαρμογής της Σύμβασης. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας διαβουλεύεται με τα εμπλεκόμενα μέρη και δύναται να επιβάλλει ποινές για άνιση μεταχείριση και παραβίαση δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες που σχετίζονται με την μη παροχή εύλογων προσαρμογών.

   - Να υποβάλλει εκθέσεις προς τις κρατικές Υπηρεσίες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με συστάσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης.

   - Να προεδρεύει της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση της Σύμβασης, στην οποία δύναται να συμμετέχουν άτομα με αναπηρίες και εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων μεταξύ των οποίων και η ΚΥΣΟΑ.

   - Να συνεργάζεται με τον Συντονιστικό Μηχανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της Σύμβασης.

   - Να διαφωτίζει, να αφυπνίζει και να προωθεί την προστασία και πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και την εφαρμογή της Σύμβασης, σε συνεργασία με το Κεντρικό Σημείο.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαiώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε διαφορετικές μορφές (παραχωρήθηκαν από την ομάδα διαχείρισης του Έργου (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής): "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες", το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης - Εθνική Υπηρεσία και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 'Νέα Γενιά σε Δράση' της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Σύμβαση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Η Σύμβαση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και με ήχο.

Η Σύμβαση σε Ηχητική Μορφή.

Η Σύμβαση σε Easy to read μορφή (Κείμενο για όλους).

Η Σύμβαση σε Διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειρών.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word symvasi_arial28.doc

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word symvas_arial18.doc

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word symvasi_arial12.doc

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word EasytoRead-OHE.doc