Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Περιφεριακό Έργο "Στήριξη Εθνικών Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον έλεγχο εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των σχετικών με τα θεμελιώδη δικαιώματα πτυχών του Κράτους Δικαίου"


Περιφεριακό Έργο

"Στήριξη Εθνικών Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στον έλεγχο εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων
και των σχετικών με τα θεμελιώδη δικαιώματα πτυχών του Κράτους Δικαίου"


Συμμετοχή του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε περιφερειακό Έργο που χρηματοδοτείται από τα ταμεία EEA and Norway Grants και στοχεύει στη στήριξη Εθνικών Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον έλεγχο εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο και των σχετικών με τα θεμελιώδη δικαιώματα πτυχών του κράτους δικαίου
(Supporting National Human Rights Institutions in monitoring fundamental rights and the fundamental rights aspects of the rule of law)


Μετά από πρόσκληση από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Agency of Fundamental Rights) και την υποβολή σχετικής πρόταση, η οποία έγινε δεκτή, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε, ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΑΑΔ), σε περιφερειακό Έργο (Project) που είχε έχει ως γενικότερο στόχο τη στήριξη ΕΑΑΔ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στον έλεγχο εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο και των σχετικών με τα θεμελιώδη δικαιώματα πτυχών του κράτους δικαίου (Supporting National Human Rights Institutions in monitoring fundamental rights and the fundamental rights aspects of the rule of law).


Το εν λόγω περιφερειακό Έργο χρηματοδοτήθηκε από τα ταμεία EEA and Norway Grants, και σε αυτό συμμετείχαν: ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.E., ως επικεφαλής εταίρος (lead partner), και, οι ΕΑΑΔ της Κύπρου, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Πολωνίας, της Κροατίας, της Βουλγαρίας και της Λετονίας, ως δικαιούχοι εταίροι (beneficiary partners). Συμμετείχε, επίσης, ως εταίρος εμπειρογνώμονας (expertise partner), το Δίκτυο European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI).

Το Έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2024, περιλάμβανε τις ακόλουθες τρεις (3) βασικές Ενότητες Εργασιών (Work Packages):

1η Ενότητα Εργασιών: Ενίσχυση/βελτίωση της χρήσης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. από τις ΕΑΑΑΔ και ενίσχυση του ρόλου τους στην εφαρμογή των προνοιών του Χάρτη σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης της ικανότητας/κατάρτισης του προσωπικού τους να χρησιμοποιεί τη νομοθεσία της Ε.Ε για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία του.

2η Ενότητα Εργασιών: Ενίσχυση της ικανότητας των ΕΑΑΑΔ στην παρακολούθηση σεβασμού/εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας τους με αρμόδιους μηχανισμούς της Ε.Ε. και της προώθησης - σε εθνικό επίπεδο - της δημόσιας συζήτησης για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

3η Ενότητα Εργασιών: Ανάπτυξη/βελτίωση της ικανότητας των ΕΑΑΑΔ στην παρακολούθηση τη συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα, κατά την εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ, όπως προβλέπεται από νέα νομοθεσία της ΕΕ.


Ειδικότερα, για σκοπούς υλοποίησης του Έργου, προβλέφθηκε:


α) H διενέργεια μελετών και η σύνταξη αριθμού Εκθέσεων με συστάσεις/εισηγήσεις, σε σχέση με τις ακόλουθες θεματικές:
  à το υφιστάμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Κύπρο,
  à το βαθμό γνώσης, χρήσης και εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο, και τη δυνατότητα πιο διευρυμένης χρήσης του Χάρτη από φορείς προστασίας/προώθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
  à τη νέα αρμοδιότητα που θα αναλάβουν οι ΕΑΑΔ, όσον αφορά στην επίβλεψη/εποπτεία συγχρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων που στηρίζονται από τα χρηματοδοτικά Ταμεία Ανάπτυξης της Ε.Ε. ώστε αυτά να υλοποιούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε, και
  à την πρακτική καθοδήγηση των εμπλεκόμενων εθνικών φορέων στην υλοποίηση έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε με παράλληλη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

  Οι Εκθέσεις και ο Οδηγός που ετοιμάστηκαν στα πλαίσια του Έργου, αναρτήθηκαν στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο:

[Εκθέσεις/Οδηγός]


β) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων αναφορικά με την εφαρμογή του δικαίου προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ε.Ε. και, ειδικότερα, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα οποία θα απευθύνθηκαν, τόσο σε στελέχη του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο και σε άλλες ομάδες στόχους που είχαν αναγνωριστεί (Λειτουργούς επιλεγμένων δημοσίων υπηρεσιών, μάχιμους Δικηγόρους και Δικαστές).

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν, αναρτήθηκαν στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο:

[Εκπαιδευτικά Σεμινάρια]


γ) Η διενέργεια εκστρατείας στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) για ενημέρωση της ευρύτερης κοινωνίας σε σχέση με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την Εκστρατεία στα Μ.Μ.Ε., αναρτήθηκαν στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο:

  [Εκστρατεία στα Μ.Μ.Ε.]


  Επισημαίνεται ότι, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., ως επικεφαλής εταίρος, ηγήθηκε της συνολικής υλοποίησης του Έργου, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των δικαιούχων εταίρων και παρέχοντας συμβουλές και καθοδήγηση σε σχέση με τις προβλεπόμενες δράσεις.
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatGR - Supporting National Human Rights Institutions in monitoring fundamental rights and the fundamental rights aspects of the rule of law.pdf