Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως για επαναπρόσληψη υπαλλήλου στο Γενικό Χημείο, με καθεστώς Αορίστου Χρόνου (διάλογος)


Εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως για επαναπρόσληψη υπαλλήλου στο Γενικό Χημείο, με καθεστώς Αορίστου Χρόνου

16 Φεβρουαρίου 2023
Διάλογος


Εισήγηση προς τον Διευθυντή του Γενικού Χημείου του Κράτους και την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας για επαναπρόσληψη υπαλλήλου στη θέση Χημικού με καθεστώς Αορίστου Χρόνου υποβάλλει σε έκθεσή της, η Επίτροπος Διοικήσεως, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη μετά από παράπονο της υπαλλήλου αναφορικά με την άρνηση ή/και την παράλειψη ικανοποίησης του αιτήματός της για επαναπρόσληψή της υπό αυτές τις συνθήκες.

Συγκεκριμένα, η Επίτροπος αναφέρει ότι υποβάλλει την σχετική έκθεση με την εισήγηση προς τον Διευθυντή του ΓΧΚ και την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας όπως, «για σκοπούς έμπρακτου σεβασμού προς τις αρχές της ισότητας της νομιμότητας, της ίσης μεταχείρισης, της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης, η παρούσα περίπτωση θα πρέπει να τύχει του χειρισμού που έτυχαν οι περιπτώσεις των συναδέλφων της παραπονούμενης που επαναπροσλήφθηκαν στο ΓΧΚ».

Όπως αναφέρεται, η έκθεση αφορά σε παράπονο στο γραφείο της Επιτρόπου, εναντίον του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), αναφορικά με την άρνηση ή/και την παράλειψη ικανοποίησης του αιτήματός της παραπονούμενης για επαναπρόσληψή της στη θέση Χημικού με καθεστώς Αορίστου Χρόνου.

Σημειώνεται ότι η παραπονούμενη, εργάστηκε στο ΓΧΚ, μεταξύ Ιουνίου 2008 και τέλος Δεκεμβρίου 2017, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από το Γενικό Χημείο, αναφέρεται. Η εργασία της παραπονούμενης στο ΓΧΚ ήταν με το καθεστώς της αγοράς/μίσθωσης υπηρεσιών, με διαδοχικά συμβόλαια ορισμένης διάρκειας.

«Βάσει της ίδιας βεβαίωσης του ΓΧΚ, καθ’ όλη την περίοδο της εργασίας της παραπονούμενης στο ΓΧΚ η απόδοσή της δεν αξιολογήθηκε γραπτώς ως μη ικανοποιητική ή ανεπαρκής, η παραπονούμενη δεν υπέπεσε σε οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα και δεν αθέτησε οποιεσδήποτε συμβατικές υποχρεώσεις της», προστίθεται.

Η Επίτροπος αναφέρει ότι, από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, από τα εμπλεκόμενα μέρη, προκύπτει ότι το ΓΧΚ ουδέποτε αμφισβήτησε απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) ότι η παραπονούμενη, από τις 2/6/2018 μέχρι την 31/12/2017, ήταν μισθωτή, εργοδοτούμενη/υπάλληλος, «δηλαδή, του ΓΧΚ».

Σημειώνει ακόμη, ότι όπως της ανέφερε ο Διευθυντής του ΓΧΚ με επιστολή του, η γνωμάτευση του Διευθυντή ΥΚΑ εκδόθηκε μετά από τη λήξη της τελευταίας σύμβασης απασχόλησης της παραπονούμενης και έξι συναδέλφων της που είχαν συμπληρώσει υπηρεσία άνω των τριάντα μηνών, ενώ, «δεν υφίστανται οι αντικειμενικοί λόγοι» που καταγράφονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου του 2003 (Ν. 98(I)/2003), για μη μετατροπή της σύμβασης εργασίας της παραπονούμενης (που συμπλήρωσε σχεδόν 8 χρόνια υπηρεσίας) σε αορίστου χρόνου».

Επίσης, η Επίτροπος, αναφέρει ότι όπως ενημερώθηκε από τον ίδιο, ορισμένοι εκ των συγκεκριμένων συναδέλφων της παραπονούμενης, που προσέφυγαν στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, πέτυχαν και δικαστικώς την αναγνώριση τους ως αορίστου χρόνου αναγνωρίζοντας δηλαδή ότι η σύμβαση δεν έπρεπε να διακοπεί, και διεκδίκησαν την επαναπρόσληψή τους με θετική απόφαση από την Διοίκηση.

«Αναγνωρίζει περαιτέρω ο Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους στην επιστολή του ότι υπάρχουν ανάγκες για προσωπικό και συνεχίζει πως: «εάν μπορεί να υπάρξει κάποια διευθέτηση για επαναπρόσληψή της εντός των νόμιμων πλαισίων … το ΓΧΚ το επιθυμεί και το αποδέχεται»», αναφέρει η Επίτροπος.

Η κ. Λοττίδη αναφέρεται στο άρθρο 12 του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 σύμφωνα με το οποίο, «ο καθ’ οιονδήποτε χρόνο τερματισμός των υπηρεσιών οποιουδήποτε εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου λόγω πλεονασμού … απαγορεύεται».

Σημειώνει ακόμη ότι, οι συνάδελφοι της παραπονούμενης έχουν επαναπροσληφθεί στο ΓΧΚ, κατόπιν αποφάσεων του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών επί παρόμοιων υποθέσεων με ίδιο αντικείμενο διαφοράς, δηλαδή τη μη μετατροπή της σύμβασης απασχόλησής τους σε αορίστου χρόνου και τον τερματισμό της απασχόλησής τους.

Προσθέτει ότι, «εφόσον είναι παραδεκτό από τον Διευθυντή, ότι υπάρχουν ανάγκες για προσωπικό στο ΓΧΚ, τότε καθίσταται αναντίλεκτο» πως στην προκειμένη περίπτωση που αφορά την παραπονούμενη η «..διοίκηση αποφασίζει σε μια περίπτωση με τρόπο διαφορετικό από αυτόν με τον οποίο αποφάσισε στο παρελθόν σε άλλη παρόμοια περίπτωση…», κατά παράβαση της αρχή της ίσης μεταχείρισης και του αρ.38 των περί γενικών Αρχών Νόμου.

Ως εκ τούτου, καταλήγει η Επίτροπος, υποβάλλει την παρούσα έκθεση με την η εισήγηση προς τον Διευθυντή του ΓΧΚ και τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας όπως, «για σκοπούς έμπρακτου σεβασμού προς τις αρχές της ισότητας της νομιμότητας, της ίσης μεταχείρισης, της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης, η παρούσα περίπτωση θα πρέπει να τύχει του χειρισμού που έτυχαν οι περιπτώσεις των συναδέλφων της παραπονούμενης που επαναπροσλήφθηκαν στο ΓΧΚ».