Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνουμε και χαιρετίζουμε την υλοποίηση των εισηγήσεων που περιλαμβάνονταν στην Αυτεπάγγελτη Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, με αρ. φακ. Α.Σ.Α. 2/2016 και ημερομηνία 31 Ιουλίου 2018, αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες.

Ειδικότερα, στις 29 Μαΐου 2019, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 79(I)/2019), με τον οποίο τροποποιήθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (ΚΕΦ.59) που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στην παραλία.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο Νόμο, είναι οι εξής:


(α) Η απαγόρευση οδήγησης στην παραλία μηχανοκίνητου οχήματος ή άλλου τροχοφόρου, δεν περιλαμβάνει πλέον τη
χρήση τροχοκαθίσματος, αυτοκινούμενου ή χειροκίνητου, το οποίο αποτελεί μέσο διακίνησης ατόμου με αναπηρίες, καθώς και αυτοκινούμενα μέσα ή μικρά οχήματα που προσφέρουν διακίνηση σε άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, τα οποία διακινούνται σε ειδικό διάδρομο με κατάλληλη σήμανση [εδάφιο (δ) του άρθρου 5Δ].

(β) Η απαγόρευση οδήγησης ή διέλευσης οποιουδήποτε ζώου στην παραλία ή σε λούσιμο ζώου στη θάλασσα εκτός μόνο σε περιοχές που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών ως περιοχές για λούσιμο σκύλων στη θάλασσα, δεν περιλαμβάνει πλέον την
οδήγηση ή τη διέλευση στην παραλία ή την είσοδο στη θάλασσα εκπαιδευμένων σκύλων βοήθειας για τυφλούς και άτομα με αναπηρίες,που χρησιμοποιούνται από αυτά ως βοηθοί ή/και συνοδοί [εδάφιο (ε) του άρθρου 5Δ].

(γ) Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5Ζ αντικαταστάθηκε με την παράγραφο
«η αρχή τοπικής διοικήσεως να δημιουργεί υποδομές, με την ανάλογη σήμανση, για τη διασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στην παραλία και στη θάλασσα, περιλαμβανομένων προσβάσιμων χώρων στάθμευσης και χώρων υγιεινής, καθώς και διαδρόμων κατάλληλα διαμορφωμένων για εύκολη και ασφαλή είσοδο των ατόμων σε τροχοκάθισμα στη θάλασσα».