Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Επ. Διοικήσεως: Προειδοποιήσεις για τις συνθήκες κράτησης ΛΟΑΤΚΙ ατόμου (Η Καθημερινή)


Επ. Διοικήσεως: Προειδοποιήσεις για τις συνθήκες κράτησης ΛΟΑΤΚΙ ατόμου
Ο δικηγόρος του εν λόγω ατόμου επικοινώνησε με το γραφείο της Επιτρόπου, ζητώντας την παρέμβασή της για επιστροφή του στην Κύπρο

Η Καθημερινή
16 Δεκεμβρίου 2020

Την παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως, Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη, προκάλεσε η αναφορά δικηγόρου ΛΟΑΤΚΙ ατόμου το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό όπου εκτίνει ποινή φυλάκισης. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου, ο Δικηγόρος ενημέρωσε το Γραφείο μας ότι το υπό αναφορά πρόσωπο έχει καταδικαστεί σε τριετή φυλάκιση από τις Αρχές της χώρας όπου βρίσκεται και επιθυμεί να μεταφερθεί στην Κύπρο για την έκτιση της ποινής του στις Κεντρικές Φυλακές. Μάλιστα, έχει υποβάλει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το εν λόγω πρόσωπο είχε εκφράσει τις ανησυχίες του για το ενδεχόμενο μετακίνησης, στη βάση του αναγραφόμενου στο δελτίο ταυτότητας του φύλο, σε ανδρικές φυλακές.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, με την σειρά του, είχε αναφέρει στον Τύπο ότι κατέβαλε προσπάθειες ώστε το εν λόγω άτομο να επιστρέψει στην Κύπρο, ενώ η πρεσβεία της Κύπρου επισκέπτεται δύο φορές την εβδομάδα το συγκεκριμένο πρόσωπο και του παρέχει βιβλία ή/και άλλα αντικείμενα που ζητά και το ενημερώνει για τις ενέργειες που καταβάλλονται για την μεταφορά του στην Κύπρο.


Το νομικό πλαίσιο

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η κα Στυλιανού Λοττίδη, στις 8 Ιουλίου 1992, υπογράφηκε Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της χώρας όπου κρατείται το υπό αναφορά ΛΟΑΤΚΙ άτομο, για την Παροχή Δικαστικής και Νομικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού και Ποινικού Δικαίου. Η συμφωνία προβλέπει ότι:

- Πρόσωπο που καταδικάζεται στο έδαφος ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί να μεταφερθεί στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για να εκτίσει την ποινή που του έχει επιβληθεί, νοουμένου όμως ότι συντρέχουν οι όροι που καθορίζονται στο Άρθρο 26 της Συμφωνίας.

- Προς το σκοπό αυτό, το πρόσωπο αυτό μπορεί να εκφράσει σέ οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη την επιθυμία του να μεταφερθεί και πρέπει να συγκατατίθεται θεληματικά και με πλήρη γνώση των νομικών συνεπειών της συγκατάθεσης του, στη μεταφορά του.


Επίσης, με βάση το άρθρο 4 των πιο πάνω νόμων, όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αρμόδια αρχή της συγκεκριμένης χώρας συμφωνούν για τη μεταφορά καταδίκου δυνάμει και σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκδίδει ένταλμα για τη μεταφορά του καταδίκου από ή στην Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνεται. Ο καταδικασθέντας δύναται να μεταφερθεί στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Κράτους, όταν συντρέχουν οι ακόλουθοι όροι:

(α) Αν το πρόσωπο αυτό είναι πολίτης του Κράτους εκτέλεσης ποινής·

(β) αν η δικαστική απόφαση είναι τελεσίδικη·

(γ) αν η δικαστική απόφαση δεν αφορά αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά·

(δ) αν κατά το χρόνο παραλαβής της αίτησης για μεταφορά, υπολείπεται ακόμα να εκτιθεί από τον καταδικασθέντα τουλάχιστον έξι μηνών ποινή, ή αν η ποινή είναι ακαθόριστης διάρκειας·

(ε) αν για τη μεταφορά συγκατατεθεί ο ίδιος ο καταδικασθείς ή, όταν λόγω της ηλικίας του ή της φυσικής ή διανοητικής του κατάστασης οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος θεωρεί αυτό απαραίτητο, ο νόμιμος αντιπρόσωπος του·

(στ) αν οι πράξεις ή παραλείψεις ένεκα των οποίων έχει επιβληθεί η ποινή συνιστούν ποινικό αδίκημα δυνάμει του δικαίου του Κράτους εκτέλεσης ποινής ή θα συνιστούσαν ποινικό αδίκημα αν είχαν διαπραχθεί μέσα στο έδαφος του·

(ζ) αν η επιβληθείσα ποινή δεν υπερβαίνει σημαντικά το ανώτατο όριο της τιμωρίας που προβλέπει το δίκαιο του Κράτους εκτέλεσης ποινής για το ίδιο αδίκημα και

(η) αν τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνήσουν στη μεταφορά.


Σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις, τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σε μεταφορά ακόμα και αν ο χρόνος που υπολείπεται να εκτίσει ο καταδικασθείς είναι λιγότερος από τον χρόνο που καθορίζεται στην παράγραφο (δ) πιο πάνω.


Να επισπευσθούν οι ενέργειες

Καταλήγοντας, η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως τονίζει την υποχρέωση των αρμοδίων Αρχών να διασφαλίζουν ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα που στερούνται της ελευθερίας τους, κρατούνται σε χώρο και υπό συνθήκες που προάγουν την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων τους για ανθρώπινη μεταχείριση και σεβασμό της αξιοπρέπειας και διαφορετικότητάς τους. Προσθέτει, ότι καθοριστικής σημασίας είναι οι επιθυμίες και ανησυχίες των ίδιων των ατόμων, τις οποίες οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό, εμπλέκοντας τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με τις συνθήκες κράτησής τους.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του εν λόγω προσώπου για μεταφορά στην Κύπρο για την έκτιση της ποινής του, ως πρόσωπο που ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, και δεδομένων των προσπαθειών που καταβάλλονται από τα Αρμόδια Υπουργεία και Αρχές από τα δυο κράτη προς την τελεσφόρηση του αιτήματος του εν λόγω προσώπου για τη μεταφορά του στην Κύπρο, η Επίτροπος μέσω της έκθεσής της εισηγείται όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, στα πλαίσια διακριτικής ευχέρειας που το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο παρέχει, επισπεύσει τις ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή, εάν τυγχάνουν εφαρμογής στην παρούσα περίσταση οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται από την οικεία νομοθεσία.