Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top


Στον υπό αναφορά τομέα εντάσσονται παράπονα που αφορούν θέματα Παιδείας /Εκπαίδευσης και αποτελούν τον πρώτο πυλώνα του τομέα αυτού και θέματα Υπαλληλικών Σχέσεων που αποτελούν τον δεύτερο πυλώνα του. Στον πρώτο πυλώνα εμπίπτουν θέματα που αφορούν στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, συμπεριφορών μαθητών και εκπαιδευτών, εμφάνιση μαθητών, μαθητική στολή, απουσίες μαθητών, ειδική εκπαίδευση, συνοδοί, εκπαιδευτική ψυχολογία, αξιολογήσεις εκπαιδευτών, πίνακες διοριστέων, αναγνώριση προϋπηρεσίας, διορισμοί, μετακινήσεις, μεταθέσεις και προαγωγές εκπαιδευτικών και άλλα.

Στον δεύτερο πυλώνα εμπίπτουν θέματα που αφορούν στην ύπαρξη υπαλληλικής σχέσης, εφόσον στη θέση εργοδότη είναι το ίδιο το κράτος ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με κύρια ζητήματα προς διερεύνηση, τις μετακινήσεις / μεταθέσεις, αλλαγή εργασιακού χώρου, ή/και καθηκόντων, λόγω προβλημάτων υγείας και πειθαρχικές διαδικασίες.

Άλλα βασικά ζητήματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της διερεύνησης, είναι οι σημειούμενες καθυστερήσεις στη λήψη των αποφάσεων, έλλειψη/απουσία αιτιολογίας, μη νόμιμη ή μη επαρκής αιτιολογία, μη συμμόρφωση με ακυρωτικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενέργειες κατ΄ απόκλιση από τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας ή των κανόνων ορθής συμπεριφοράς, ή των αρχών της χρηστής διοίκησης.