Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top


Α. ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Ο (Υπό)Τομέας Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επιλαμβάνεται, κατά κύριο λόγο, θεμάτων, τα οποία απασχολούν τους πολίτες και άπτονται της ακίνητης ιδιοκτησίας τους, των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιοκτησία, στο ευρύτερο πλαίσιο του Άρθρου 23 του Συντάγματος, όπως η ανάπτυξη της ιδιοκτησίας καθώς και θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος και συνδέονται με την ποιότητα της διαβίωσης.

Το Άρθρο 23 του Συντάγματος παρέχει αυστηρή προστασία στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας και τούτο συνεπάγεται υποχρεώσεις για τη Διοίκηση, ιδίως για αποχή από ενέργειες και αποφάσεις που επηρεάζουν ή περιορίζουν την άσκησή του. Παράλληλα, το δημόσιο συμφέρον μπορεί να διασφαλίζεται όταν η ιδιοκτησία χρησιμοποιείται και αναπτύσσεται τηρούμενων των κανόνων της νομοθεσίας που διαμορφώνονται και προσαρμόζονται στη βάση της αρχής της αειφορίας.

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Ανεξάρτητος Θεσμός, έχει θέσει ως προτεραιότητα την προώθηση της διαμεσολάβησης για την υπερκέραση των προβλημάτων που μπορεί να ανακύπτουν και να απασχολούν τους πολίτες ένεκα ενεργειών, αποφάσεων ή παραλείψεων της Διοίκησης, επιδιώκοντας την επίτευξη ισορροπίας αλλά και την άρση τυχόν παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους. Σκοπός του Γραφείου μας είναι αφενός η τήρηση, προάσπιση και η διαφύλαξη από τη Διοίκηση της αρχής της νομιμότητας και αφετέρου η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης που δεν θα παραβλάπτει το ατομικό ή το δημόσιο συμφέρον.

Το αντικείμενο πολλών παραπόνων που εμπίπτουν στον Τομέα Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είναι πολλές φορές περίπλοκη και πολύπλευρη, λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκόμενων Φορέων/Υπηρεσιών με συμπληρωματικές ή/και αλληλένδετες μεταξύ τους αρμοδιότητες. Ως εκ τούτου, η διερεύνηση των παραπόνων αυτών απαιτεί χρόνο για να ληφθούν τα σχόλια και οι απόψεις των Φορέων/Υπηρεσιών και να είναι δυνατή η συζευκτική αξιολόγησή τους για την ολοκλήρωση της κάθε έρευνας, με συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο πόρισμα.

Για το λόγο αυτό, η αγαστή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων/υπηρεσιών με το Γραφείο μας είναι εκ των ων ουκ άνευ για την έγκυρη και έγκαιρη διερεύνηση τόσο αυτών των παραπόνων όσο και των υπόλοιπων παραπόνων που υποβάλλονται στην Επίτροπο.


Β. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ


Το πλαίσιο λειτουργίας των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης καθορίζεται από τις διατάξεις των περί Δήμων και Κοινοτήτων Νόμων και των σχετικών Κανονισμών (Δημοτικοί και περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων [Γενικοί] Κανονισμοί), αντίστοιχα. Παράλληλα, οι Δήμοι ενεργούν και ως Οικοδομικές Αρχές, ενώ αριθμός εξ αυτών και ως Πολεοδομικές Αρχές.

Στις αρμοδιότητες των τοπικών αρχών, βάσει των πιο πάνω Νομοθεσιών, περιλαμβάνονται ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών καθώς και ευρύτερα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη εντός των διοικητικών τους ορίων.

Συνεπώς, αφ’ ης στιγμής βάσει της νομοθεσίας έχουν μεταβιβαστεί στις τοπικές αρχές αρμοδιότητες παραπλήσιες με αυτές της Κεντρικής Διοίκησης, οι τοπικές αρχές είναι άμεσα υπόλογες προς τους πολίτες, οι οποίοι είναι οι άμεσα επηρεαζόμενοι από τις ενέργειες και αποφάσεις τους, οι οποίες θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της συνέπειας, της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας.

Ο (Υπό)Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξετάζει παράπονα που αφορούν κυρίως το κατά πόσον οι τοπικές αρχές ανταποκρίνονται στις ευθύνες και τα καθήκοντα που τους έχει εναποθέσει ο Νομοθέτης, καθώς και εάν οι ενέργειες και αποφάσεις τους βρίσκονται εντός των πλαισίων των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου.

Κατά την εξέταση των εν λόγω παραπόνων, επιδιώκεται, όταν είναι εφικτό, η άμεση διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των τοπικών αρχών, για την εξεύρεση όσο το δυνατόν συντομότερα λύσης στο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οικείες τοπικές αρχές ανταποκρίνονται και φροντίζουν για την αντιμετώπιση του θέματος που ταλαιπωρεί τους πολίτες, εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανταπόκρισή τους είναι πενιχρή ή ανύπαρκτη.