Diğer Formalar/ Yayınlar


   (Bu yayınların sadece Yunancası var. Aşağıda özetlerini sunuyoruz)


   Haklarla ilgili temel kavramlar – BM Engelli Hakları Sözleşmesi
   İşbu belge, Engelli Haklarını Teşvik Eden Bağımsız Kurumun, Kıbrıs Kamu Yönetimi Akademisi tarafından düzenlenen ve kamu görevlilerine yönelik olan eğitim programları kapsamında yaptığı sunumun temel slaytları içermektedir. Engellilerin eşit muamelesi etkin ve verimli olmak için sözü geçen programların amacı, katılanların engelli kişilerin haklarının korunması ve onlara saygı gösterme ilkeleri ile ilgili olarak uyanışıdır. Bu sunum, Sözleşmenin temel kavramları ve çağdaş yasal çerçevesinin ilkelerine alışmayı amaçlamaktadır; bunların sağlamlaştırılması, engellilik ile ilgili devlet yükümlülüklerini yerine getirmek, engelli kişilerin haklarını sağlamak ve kendilerinin yaşadığı ve karşılaştığı klişeler, önyargılar ve engellere karşı mücadele etmek için gereklidir. Formun Yunancasύ iηin buraya tύklayύn.
   ________________________________________

   Nefreti tanımlayıp kovalayarak
   İşbu broşürde nefret söylemi tanımlanmaktadır; nefretin ırkçılık, önyargı v.s. gibi temel kavramlarıyla tanımları ve de ana belirtileri listelenmektedir. Ayrıca böyle davranışların sonuçları kaydedilmekte, insanlığa karşı suçlar olarak tanınan karakteristik aşırı davranış örnekleri verilmektedir. Bununla beraber nefreti kovma yolları da gösterilmektedir. Broşür, Kıbrıs Gençlik Örgütü ile Ayrımcılığa Karşı Kurumun işbirliğinin sonucudur. Formun Yunancasύ iηin buraya tύklayύn.
   ________________________________________

   Engelli bir kişi misin? Haklarına sahip çık!

   BM engellilerin haklarına ve yerine getirme yollarına ilişkin Sözleşmesinin içeriği ve uygulanması hakkında temel bilgi sağlamakta; Engellilerin Haklarını Teşvik Eden Bağımsız Kurumun rolü ile yetkileri hakkında da bilgi vermektedir. Ayrıca, bazı engelli hakları ihlal senaryolarına değinmektedir. Bağımsız Kuruma şikâyet sunma usulleri ve hem Kurumun, hem de ilişkin alanlarda faaliyet gösteren örgütlerin iletişim bilgileri verilmektedir. Formun Yunancası için buraya tıklayın.
   ________________________________________

   Ayrımcılığa Karşı Kurumun yetkileri hakkında bilgi içeren broşür

   Ayrımcılığa Karşı Kurumun yetkileri, Kurumun işleyişini düzenleyen mevzuat ve de aynı zamanda her türlü ayrımcılığa uğramış kişilerin nasıl şikâyet sunabilmeleri hakkında bilgi içeren broşür. Formun Yunancası için buraya tıklayın.
   ________________________________________

   Eşitlik Kurumunun yetkileri hakkında bilgi içeren broşür
   Eşitlik Kurumun yetkileri, Kurumun işleyişini düzenleyen mevzuat ve de aynı zamanda istihdam ve işte eşit olmayan muameleye maruz kalan kişilerin nasıl şikâyet sunabilmeleri hakkında bilgi içeren broşür. Formun Yunancası için buraya tıklayın.
   ________________________________________

   Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadeleye dair medyalara yönelik yol gösterici ilkeler
   Bu broşürde kitle iletişim araçlarının, farklılıklara saygı ve ayrımcılıkla mücadele ile ilgili misyonunun yerine getirilmesine yönelik bazı genel yol gösterici ilkeler kodlanmıştır. Yayılması, ırkçı ve yabancı düşmanlığı söyleminin üretilmesini önlemek, sosyal dışlanmayı önlemek ve de karşılıklı anlayış, kardeşlik, huzurlu ve yaratıcı birlikteliği teşvik etmek amacıyla tüm medya kadrolarını bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kılavuzun yayılması, Kamu Denetçisi (Ombudsman) ve İnsan Hakları Savunucusu Kurumunun ayrımcılıkla mücadele ile ilgili ve PROGRESS topluluk programı yoluyla finanse edilen eylem ve etkinlikler programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Formun Yunancası için buraya tıklayın.
   ________________________________________

   Haklarınızı bilin – kadın ve erkekler için işyerinde eşit muamele ve maddi eşitlik
   İşyerinde cinsiyete dayalı ayrımcılık yapan olumsuz muamele, buna ilişkin ulusal hukuk hükümleri, Eşitlik Kurumunun yetkileri ve böyle muamele gören engellilerin hakları ile ilgili broşür. Formun Yunancası için buraya tıklayın.
   ________________________________________

   Haklarınızı bilin – engelli kişiler için işyerinde eşit muamele ve maddi eşitlik
   İşyerinde engelliliğe dayalı ayrımcılık yapan olumsuz muamele, buna ilişkin ulusal hukuk hükümleri, Eşitlik Kurumunun yetkileri ve böyle muamele gören engellilerin hakları ile ilgili broşür. Formun Yunancası için buraya tıklayın.
   ________________________________________

   İşkenceyi Önleme Mekanizmasının 2011 Eylem Planı
   Bu belgelerde işkenceyle mücadeleye dair BM Sözleşmesinin Seçmeli Protokolünün hükümleri açıklanmaktadır; sözü geçen protokolün onaylanmasından sonra Ombudsman İşkenceyi Önleme Mekanizması olarak belirlenmiştir. Protokol ve Onay Kanunu Ombudsmanın, kötü muameleyi önleyen tedbirler olarak, özgürlük kısıtlama yerlerini düzenli olarak ziyaret etmesi, böyle yerlerde insan haklarını güçlendirmek ve onlara saygı göstermek amacıyla öneriler sunması ile ilgili sorumluluklarını ve yetkilerini düzenlemektedir. Bundan başka, eylem planlarında Ombudsmanın 2011 ve 2012 yılları için gündeme getirdiği heeler ve öncelikli konular ve de kişilerin gözaltında tutuklandığı (cezaevleri, tutuklama yerleri) ya da yaşlı, özürlü, akıl hastası gibi kişilerin özgürlüğü kısıtlanmış olduğu yerlere ziyaretlerin yıllık programı analize edilmektedir. Formun Yunancası için buraya tıklayın.