ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Υποβολή Παραπόνου


Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Era House, Διαγόρου 2, 1097, Λευκωσία
Αρ. Τηλ.: 22 40 55 00 / 22 40 55 01
Αρ. Φαξ.: 22 67 28 81

* Υποχρεωτικά πεδία
** Τα στοιχεία αυτά ζητούνται κυρίως για στατιστικούς σκοπούς
Σε περίπτωση που η συμπλήρωση του εντύπου διαρκέσει πολύ ή παραμείνει σε αδράνεια, είναι πιθανόν αυτό να μην υποβληθεί επιτυχώς. Σε τέτοια περίπτωση, μετά από την υποβολή, θα εμφανιστεί το μήνυμα λάθους «this website is not found» και το έντυπο θα χρειαστεί να συμπληρωθεί εκ νέου.
Ημερομηνία:*
25/01/2020 
Ονοματεπώνυμο
(ή όνομα νομικού προσώπου που υποβάλλει το παράπονο, π.χ. δικηγορικό γραφείο, οργανισμός κτλ):*
 
Εκ μέρους ποιού υποβάλλεται το παράπονο
(σε περίπτωση που το παράπονο υποβάλλεται για λογαριασμό κάποιου άλλου προσώπου - φυσικού ή νομικού):*
 
Φύλο: *
 
Διεύθυνση: *
 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: *
 
Τηλεμοιότυπο (Φάξ):
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:
Ιθαγένεια: **
Σε ποιά ηλικιακή Ομάδα ανήκετε: **

Ποιόν ή τι αφορά το παράπονο σας; * (τα στοιχεία που συμπληρώσετε πιο κάτω θα καθορίσουν την πιθανότητα προώθησης του παραπόνου στον αρμόδιο λειτουργό)
Δημόσιο Τομέα:
Άλλος Οργανισμός (διευκρινίστε)
Ιδιωτικό Τομέα:
Άλλο (ατομικό ή γενικό) θέμα - Παρακαλώ διευκρινίστε
Περιγράψτε σε συντομία το παράπονο σας: (μπορείτε να επισυνάψετε πρόσθετη επιστολή ή σχετικά έγγραφα)
(Παράκληση όπως πριν την τελική υποβολή του παραπόνου, βεβαιωθείτε ότι το/τα συνημμένο/α αρχείο/α έχει/ουν περιληφθεί στη φόρμα υποβολής παραπόνου):*
 
Προβήκατε σε άλλες ενέργειες ή αποταθήκατε σε άλλο φορέα πριν υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως; (Επισυνάψτε αν υπάρχουν σχετικά έγγραφα)
(Παράκληση όπως πριν την τελική υποβολή του παραπόνου, βεβαιωθείτε ότι το/τα συνημμένο/α αρχείο/α έχει/ουν περιληφθεί στη φόρμα υποβολής παραπόνου):*
 
Εκκρεμεί οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία σχετική με το αντικείμενο του παραπόνου σας; (Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες, π.χ. αρ. υπόθεσης) :*
 
Πώς γνωρίζετε για το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως;
Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε):

Υποχρεωτικό πεδίο

captcha


Παράκληση όπως πριν την τελική υποβολή του παραπόνου, βεβαιωθείτε ότι το/τα συνημμένο/α αρχείο/α έχει/ουν περιληφθεί στη φόρμα υποβολής παραπόνου