Ετήσιες ΕκθέσειςΗχητικό Μήνυμα
Ο Επίτροπος Διοικήσεως, σύμφωνα με τους περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμους, κάθε χρόνο υποβάλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ετήσια έκθεση σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Στην εν λόγω έκθεση, ο Επίτροπος καταγράφει παρατηρήσεις, εισηγήσεις και απόψεις σχετικά με σειρά ζητημάτων που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και εκθέσεων που υποβλήθηκαν. Η Έκθεση δημοσιεύεται, καθώς, επίσης, κοινοποιείται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ετήσιες Εκθέσεις Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σύμφωνα, δε, με τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο και τον περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Προαιρετικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμο, ο Επίτροπος Διοικήσεως υποβάλει ετησίως έκθεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τους πιο πάνω Νόμο και εξετάζονται από την Αρχή κατά του Ρατσισμού και την Αρχή Ισότητας και την Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης των Βασανιστηρίων. Ο Επίτροπος κοινοποιεί την Έκθεση του στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στον Γενικό Εισαγγελέα και ακολούθως τη δημοσιεύει.

Ετήσιες Εκθέσεις Αρχής κατά των Διακρίσεων

Ετήσιες Εκθέσεις Αρχής Ισότητας

Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word AnnualReportsEL.doc (Μέγεθος Αρχείου: 28,56Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου mp3
annual3.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 395,26Kb)-
 
- Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2017
 
- Ετήσια Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2014
 
- Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης των Βασανιστηρίων - Ετήσια Έκθεση 2014
 
- Αρχή κατά των Διακρίσεων - Ετήσια Έκθεση 2014
 
- Αρχή Ισότητας - Ετήσια Έκθεση 2014