ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Λογότυπο Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία
Ηχητικό Μήνυμα
Η Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεA ξεκίνησε τη λειτουργία της το Μάιο του 2012, με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεA), η οποία επικυρώθηκε από την Κύπρο το 2011. Οι πρόνοιες της Σύμβασης διασφαλίζουν την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση των ΑμεA στα δικαιώματα τους, απαγορεύοντας τις διακρίσεις εις βάρος τους και παρέχοντας εισηγήσεις για μέτρα που θα συνεισφέρουν στην προστασία τους. Η Ανεξάρτητη Αρχή είναι αρμόδια να εποπτεύει κατά πόσον οι πρόνοιες αυτές υλοποιούνται.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής, διερευνούνται ατομικά ή ομαδικά παράπονα και καταγγελίες και εξετάζονται αυτεπάγγελτα περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης και παραβίασης των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, που προστατεύονται από τη Σύμβαση. Πέραν, όμως, των διερευνήσεων αυτών, μέσα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η Ανεξάρτητη Αρχή διεξάγει έρευνες, διοργανώνει εκστρατείες διαφώτισης και ευαισθητοποίησης και προωθεί την προστασία και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, γενικότερα.

Αν, για παράδειγμα, ένα άτομο με αναπηρία
• δεν έχει πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις,
• δε νιώθει ασφάλεια διακινούμενο σε εμπορικά κέντρα,
• εργάζεται και ο εργοδότης του δε λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για προσαρμογή του χώρου εργασίας στις ανάγκες του,
• δεν επιλέγεται σε θέση εργασίας λόγω της αναπηρίας του,
• δεν έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
• δε λαμβάνει τις απαραίτητες διευκολύνσεις στην επαγγελματική του εκπαίδευση,
• στερείται της δυνατότητας να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις για τον εαυτό του,
• δεν έχει πρόσβαση σε κατάλληλα προσαρμοσμένες υπηρεσίες υγείας,
• δεν έχει ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.

… μπορεί να υποβάλει παράπονο στην Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαiώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε διαφορετικές μορφές (παραχωρήθηκαν από την ομάδα διαχείρισης του Έργου (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής): "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες", το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης - Εθνική Υπηρεσία και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 'Νέα Γενιά σε Δράση' της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Σύμβαση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Η Σύμβαση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και με ήχο.

Η Σύμβαση σε Ηχητική Μορφή.

Η Σύμβαση σε Easy to read μορφή (Κείμενο για όλους).

Η Σύμβαση σε Διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειρών.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word EasytoRead-OHE.doc (Μέγεθος Αρχείου: 14606,79Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
symvasi_arial28.doc (Μέγεθος Αρχείου: 350,85Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
symvas_arial18.doc (Μέγεθος Αρχείου: 350,34Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
symvasi_arial12.doc (Μέγεθος Αρχείου: 336,57Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
PwDEL.doc (Μέγεθος Αρχείου: 34,68Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου mp3
amea2.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 654,15Kb)