YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ DAİRESİ


audio message

Kamu Denetçisi (Ombudsman), devletin baðýmsýz bir görevlisidir. Ýnsan haklarýnýn idaresi ile korunmasýna dair baþlýca yargý dýþý kontrol kurumunu oluþturmaktadýr. Kamu Denetçisinin (Ombudsmanýn) misyonunun ana eksenleri yasallýðý saðlamak, görevin aksatýlmasýna karþý mücadele etmek ve vatandaþlarýn haklarýný ve genel olarak insan haklarýný korumaktýr. Kamu Denetçisi (Ombudsman), yasallýk güvencesi olarak iþlev görmekte, vatandaþlar ile idare makamlarý arasýnda eþit mesafeyi tutmakta, sorumluluklarý ve yetkilerini devlet kurumlarýna baðlýlýðýný göz önünde bulundurarak belirtmektedir. Vatandaþlar için Kamu Denetçisi (Ombudsman), haklarýnýn saðlanmasý ve savunmasý için belki de en güçlü aracý oluþturmaktadýr, çünkü faaliyetleri devlet makamlarýnýn ve de idari yetkisi olan hizmetlerin keyfi davranýþý ve gücünü kötüye kullanmasýna karþý yönetilmiþtir.

Kýbrýs’ta Kamu Denetçisi (Ombudsman), 1991 yýlýnda, Ombudsmanýn yetkilerini belirten ve kendisini hukukun üstünlüðü ve vatandaþlarýn haklarý koruyucusu olarak tanýmlayan Kamu Denetçisi (Ombudsman) Yasasýnýn yürürlüðe girmesinden sonra görevine baþladý.

Söz konusu yasaya göre Kamu Denetçisi (Ombudsman), Bakanlar Kurulunun önerisi ve de Temsilciler Meclisinin çoðunluk kararý üzerinde Cumhurbaþkaný tarafýndan atanmaktadýr. Yetkileri, herhangi hizmet ya da memurun herhangi eylemine ya da ihmaline karþý sunulan, insan haklarýný çiðneyen ya da yasalara ve iyi yönetim ve doðru davranýþ kurallarýna aykýrý olan þikâyetleri incelemektir.

Genellikle Kamu Denetçisi (Ombudsman) bir konuyu, iliþkin eylemden doðrudan ve kiþisel düzeyde etkilenen vatandaþýn þikâyet baþvurusundan sonra incelemeye baþlamaktadýr. Bununla beraber, kamuyu ilgilendiren konularla ilgili olarak Kamu Denetçisi (Ombudsman), Bakanlar Kurulunun emri üzerine ya da kendi inisiyatifiyle soruþturmalar yapabilmektedir. Böylece rolü gerçekten derinleþmiþtir, çünkü þimdi kendi inisiyatifiyle idari sisteminin içine girip inceleyebilmekte ve sistemik zayýflýklar ve patolojiler gösterebilmektedir; bunun amacý da bütün bunlarý ortadan kaldýrmak ve genel olarak yeni bir yönetim görüþünün ilkelerini teþvik etmek ve yetiþtirmektir.

Yasalarýn ihlali ya da insan haklarýnýn çiðnenmesi durumunda bir konunun inceleme süreci, iliþkin makama/ daireye, söz konusu sorunun çözümlenmesini ve de gelecekte buna benzer durumlardan kaçýnýlmasýný amaçlayan belirli sonuçlar, öneriler ya da tavsiyeler içeren bir raporun sunulmasýyla sonuçlandýrabilmektedir. Alternatif olarak Kamu Denetçisi (Ombudsman), arabulucu rolünden faydalanarak ve rapor sunmaða lüzum olmadan ilgili daire/ hizmet ile iþbirliðinde bulunup konuyu çözümleyebilmektedir.

Kamu Denetçisinin (Ombudsmanýn) raporlarý (önerileri ya da tavsiyeleri) baðlayýcý olmamasýna raðmen, hizmetlerin/ dairelerin onlara uymamalarý durumunda ilke meselesi söz konusu. Bu durum, iliþkin yasanýn son deðiþtirilmesiyle güçlendirilmiþtir; ona göre Kamu Denetçisi (Ombudsman), görüþlerinin kabul edilmesi için yollar bulmak ve de pratik düzeyde onlara uymak amacýyla ilgili makam/ hizmet ile görüþmeler yapma fýrsatýna sahiptir.

Konularýn çeþitliliði, ilgili makamlarýn/ hizmetlerin sayýsý göz önünde bulundurularak ortaya çýkan sorunlarýn incelenmesiyle teþvik edilmesi için Kurumun ayrý birimlere bölünmesi uygun görülmüþtür; her biri de ayrý konular ele almaktadýr:
  Ø Ýnsan Haklarý Birimi
  Ø Çevre, Emlak ve Kalkýnma Birimi
  Ø Yerel Yönetim Birimi
  Ø Sosyal sigorta ve ekonomik sorunlar Birimi
  Ø Eðitim ve çalýþan iliþkileri Birimi
  Ø Saðlýk, sosyal refah ve devlet-vatandaþ iliþkileri Birimi

Kurumun Kýbrýs’taki faaliyet tarihçesi

Kamu Denetçisi (Ombudsman) Kurumu, resmen 15 Mart 1991 tarihinde faaliyetlerine baþlamaktadýr. Ýlk Kamu Denetçisi (Ombudsman), o zamana kadar Cumhuriyetin üst düzey avukatý olan Sn. Nikos Haralambus’tur. Ýlk þikâyet, 20 Nisan 1991 tarihinde sunulmuþtur. 1991 yýlýnda 466 þikâyet sunulmuþtur. 2003 yýlýnda vatandaþlarýn þikâyetlerinin sayýsý 1840, 2013 yýlýnda ise kapsanan tüm alanlardan gelen 2500’den fazla þikâyet sunulmuþtur.

18 Aralýk 1998 tarihinde Kamu Denetçisi (Ombudsman) görevine Sn. Ýliana Nikolau atanmýþtýr; 16 Mart 2011 tarihinden itibaren ise Sn. Eliza Savvidu göreve devralmýþtýr.

20 Nisan 2017 tarihinde Kamu Denetçisi (Ombudsman) görevine Sn. Maria-Stylianou-Lottides atanmýþtýr.


Dowload file type mp3 omb_tr.mp3 (File Size: 1698,39Kb)
Dowload file type Word
OmbudsmanTR.doc (File Size: 38,76Kb)