Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | Νομοθεσία

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Τιτλος Σχετικά Έγγραφα
περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2000 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος του 2004 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή) Νόμος του 2004 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Προαιρετικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2009 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) Νόμος του 2008 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2011 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος του 2004 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμοι του 1991 έως 2014 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος του 2002 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Back To Top