Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: COVID 19 & Ανθρώπινα Δικαιώματα / AWARENESS CAMPAIGN: COVID 19 & Human RightsΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: COVID-19 & Ανθρώπινα Δικαιώματα


Εξυπηρέτηση πολιτών στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Covid-19


Παρέμβαση/Ενημέρωση αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του ιού COVID - 19 σε χώρους όπου άτομα στερούνται της ελευθερίας τους ή τελούν υπό περιορισμό


Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις πληροφορίες που αφορούν στην πανδημία του COVID-19


Επίσκεψη Επίτροπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Προσωρινό Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά


Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητά της ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) και Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (NPM), αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στα Κέντρα Κοκκινοτριμιθιάς και Κοφίνου.


Αυτεπάγγελτη παρέμβαση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών που σχετίζεται με τη μητρότητα σε περίοδο COVID-19


Η Επίτροπος είχε συνάντηση με την αντιπρόσωπο του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας στην Κύπρο (UNHCR Cyprus), κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η Έκθεση που υποβλήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών αναφορικά με to Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά και το Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου και οι αναμενόμενες εξελίξεις


Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με τη φοίτηση των παιδιών με αναπηρία στα δημοτικά σχολεία


Αυτεπάγγελτη Tοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητά της ως Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (NPM), αναφορικά με τη λήψη μέτρων που αφορούν τις στέγες ηλικιωμένων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του ιού COVID-19 και την μετά COVID-19 εποχή


Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Φορέας Ισότητας, αναφορικά με την υποχρεωτική χρήση προστατευτικών μασκών από παιδιά με αναπηρία άνω των έξι ετών κατά τη φοίτηση τους στα σχολεία


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπουργείο Υγείας

AWARENESS CAMPAIGN: COVID-19 & Human Rights


Serving citizens in the Office of the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights in the context of implementing measures to curb the spread of Covid-19


Intervention/Briefing regarding the prevention of the spread of COVID - 19 in places where people are deprived of their liberty or are under restriction


Own Initiative Intervention of Commissioner for Administration and Protection of Human Rights as an Independent Mechanism for the Promotion, Protection and Monitoring of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, regarding the accessibility of people with disabilities to the information related to the COVID-19 pandemic


Ombudsman's visit at Reception Centre "Pournara" in Kokkinotrimithia


Report of the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman), within the framework of her jurisdiction as National Human Rights Institution (NHRI) and National Preventive Mechanism (NPM), regarding the measures taken to prevent the spread of the coronavirus COVID-19 at the Reception and Accommodation Centers in Kokkinotrimithia and Kofinou


Own Initiative Intervention of Commissioner for Administration and Protection of Human Rights as an Equality Body, regarding women's right related to maternity during the COVID-19 period


Ombudsman had a meeting with UNHCR Cyprus representative, during which they had the chance to discuss the Report sumbitted to Minister of Interior, regarding Reception and Accommodation Centers in Kokkinotrimithia and Kofinou, and the expected developments in due time.


Report of the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman), within the framework of her jurisdiction as an Independent Mechanism for the Promotion, Protection and Monitoring of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and as an Equality Body ,regarding conditions for return to school of children withdisabilities


Own Initiative Intervention of Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman), within the framework of her jurisdiction as National Preventive Mechanism (NPM), regarding measures in aged care facilities to deal with the spread of the COVID-19 pandemic and the post-COVID-19 era


Own Initiative Intervention of Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman), within the framework of her jurisdiction as an Independent Mechanism for the Promotion, Protection and Monitoring of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and as an Equality Body, regarding the mandatory use of protective masks by children with disabilities over the age of six while attending schoolUSEFUL INFORMATION:

Press and Information Office

Ministry of Interior

Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance

Ministry of Health

η σελίδα θα ανανεώνεται / the page will be updated