Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Έντυπα / ΕκδόσειςΟδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων
Στις 8 Μαΐου 2013, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισαγωγή Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η κατάρτιση του Οδηγού ήταν μια πρωτοβουλία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στα πλαίσια των δράσεων του για εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και για βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως κλήθηκε να συνδράμει αυτή την προσπάθεια και ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία, αφού η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και η εμπέδωση μιας διοίκησης σύγχρονης και φιλικής προς τους πολίτες αποτελούν ένα από τους θεμελιώδεις στόχους του Επιτρόπου, στα πλαίσια τόσο του θεσμικού του ρόλου, όσο και της φιλοσοφίας του.

Για την ετοιμασία του Οδηγού, κωδικοποιήθηκαν οι νομοθετικές και κανονιστικές πρόνοιες που αφορούν σε αυτό το ζήτημα, μελετήθηκαν αντίστοιχοι Οδηγοί που εφαρμόζονται ήδη σε άλλα κράτη, καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αξιοποιήθηκε η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία, αφενός, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε θέματα που άπτονται των συμπεριφορών των δημοσίων υπαλλήλων, και, αφετέρου, του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, σε σχέση με τα δικαιώματα, τις προσδοκίες και τις καταγγελίες των πολιτών.

Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, ο Οδηγός παρουσιάζει με απλό, περιεκτικό και κατανοητό τρόπο τις γενικές αρχές της διοικητικής δράσης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τον δημόσιο υπάλληλο, τόσο κατά την επαφή του με τους πολίτες, όσο και σε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης απόφασης. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος του Οδηγού περιλαμβάνονται τα βασικά πρότυπα και κανόνες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων όταν έρχονται σε άμεση, προσωπική ή τηλεφωνική, επαφή με τους πολίτες, ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τον χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Odigosdimosiwnupallipwn.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 436,34Kb)