ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Ηχητικό Μήνυμα
Η Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενεργοποιείται κάθε φορά που ο Επίτροπος διαπιστώνει παραβίαση ή ανεπαρκή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή όταν κρίνει ότι απαιτείται η προώθηση και καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασικά δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι, τα οποία περιλαμβάνουν αστικά και πολιτικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, καθώς και την ισότητα απέναντι στο νόμο. Στα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται, επίσης, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της συμμετοχής στον πολιτισμό, το δικαίωμα στην τροφή, την ιατρική περίθαλψη, το δικαίωμα στην εργασία, την εκπαίδευση και το δικαίωμα στην παροχή στέγης. Έχουν οριστεί το 1948 στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και έχουν ενσωματωθεί στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της:

• εξετάζει αυτεπάγγελτα, ή κατόπιν της υποβολής σχετικών αναφορών, ζητήματα που άπτονται της παραβίασης, του περιορισμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ετοιμάζει Τοποθετήσεις με τις διαπιστώσεις και τις εισηγήσεις της
• έχει επαφές και διαβουλεύσεις με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα οργανωμένα σύνολα
• συμμετέχει ενεργά σε συναντήσεις ή άλλες εκδηλώσεις διεθνών, ευρωπαϊκών και άλλων εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
• προβαίνει σε ευρύτερες δράσεις προαγωγής του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα

Σε διεθνές επίπεδο, το ρόλο αυτό διαδραματίζουν οι Εθνικοί Οργανισμοί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (National Human Rights Institutions - NHRIs), η λειτουργία των οποίων κατευθύνεται από τον ΟΗΕ και διέπεται από τις Αρχές των Παρισίων.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word NHRIEL.doc (Μέγεθος Αρχείου: 32,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου mp3
human.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 657,92Kb)