ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ


Το 2004, σε εναρμόνιση με το Ενωσιακό Δίκαιο, ανατέθηκε στον Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με βάση τον περί της Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο [Ν.42(Ι)/2004], η αρμοδιότητα να ενεργεί ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (Equality Body). Ειδικότερα, ο Επίτροπος, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, έχει, βάσει του υπό αναφορά Νόμου, αρμοδιότητα διερεύνησης ατομικών καταγγελιών για ύπαρξη διακρίσεων, καθώς και δυνατότητα αυτεπάγγελτης παρέμβασης, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα δραστηριοτήτων, για λόγους που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, την κοινότητα, την γλώσσα, το χρώμα, την ηλικία, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις και το φύλο.

Το πεδίο δράσης του Φορέα εκτείνεται και καλύπτει τους τομείς της κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικών παροχών, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, και πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, καθώς και τον τομέα της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο Επίτροπος, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων έχει, επίσης, θεσμικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες που καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων, προληπτικού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Ανάμεσα σε αυτές τις δυνατότητες δράσης, περιλαμβάνονται η προαγωγή των αρχών της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων, η λήψη μέτρων για την πρακτική εφαρμογή των νομοθετικών προνοιών που παρέχουν προστασία από μεταχείριση, η οποία συνιστά απαγορευμένη διάκριση, η επιβολή μέτρων κυρωτικού χαρακτήρα (συστάσεις, πρόστιμα, ή διατάγματα) σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται απαγορευμένη από το νόμο διάκριση, η σύνταξη Κωδίκων Πρακτικής για θέματα διακρίσεων, η διεξαγωγή ερευνών και στατιστικών μελετών για θέματα διακρίσεων και η εξέταση θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, αναφορικά με τις διακρίσεις, είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από αίτημα προσώπων ή οργανώσεων.