Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου με χαιρετισμό σε εκπαιδευτική ημερίδα του Οργανισμού Cardet


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου με χαιρετισμό σε εκπαιδευτική ημερίδα του Οργανισμού Cardet
Λεοιτουργός του Γραφείου μας συμμετείχε με χαιρετισμό σε εκπαιδευτική ημερίδα του Οργανισμού Cardet με θέμα "ΛΟΑΤΙ Πρόσφυγες: Δικαιώματα, Πρακτικές και πολιτικές προτάσεις για εισαγωγή πλαισίου ενημέρωσης και ενσωμάτωσης τους στην Κύπρο".