Διοργάνωση εκδηλώσεων - Σύσταση Ομάδας Εργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τα θέματα κράτησης


Σύσταση Ομάδας Εργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τα θέματα κράτησης
Η Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης των Βασανιστηρίων προχώρησε σε σύσταση Ομάδας Εργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με ζητήματα κράτησης. Η δημιουργία της Ομάδας κρίθηκε απαραίτητη για ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών για χώρους κράτησης που επισκέπτονται οι ΜΚΟ και η Επίτροπος αλλά και για την παρακολούθηση της υλοποίησης των εισηγήσεις της Επιτρόπου μέσω των τακτικών επαφών που έχουν οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ με πρόσωπα που βρίσκονται σε συνθήκες περιορισμού της ελευυθερίας τους.

Στην πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας, στις 24 Νοεμβρίου 2014, συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΚΙΣΑ, του Cyprus STOP Trafficking, του Caritas και του Ερυθρού Σταυρού.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι αρμοδιότητες της Επιτρόπου ως Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης των Βασανιστηρίων καθώς και οι επαφές και η πρόσβαση των ΜΚΟ με κρατουμένους σε διάφορους χώρους κράτησης. Συζητήθηκαν, επίσης, πιθανές μορφές συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών εντός ενός δομημένου πλαισίου και συμφωνήθηκε όπως κάθε ΜΚΟ ορίσει ένα πρόσωπο ως σημείο-επαφής για τους σκοπούς της Ομάδας Εργασίας. Επίσης, συμφωνήθηκε όπως ακολουθήσει νέα συνάντηση και όπως αναληφθεί πρωτοβουλία από την Ανεξάρτητη Αρχή για συζήτηση του θέματος της πρόσβασης των ΜΚΟ στους χώρους περιορισμού της ελευθερίας με τις αρμόδιες αρχές.