Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Σεμινάριο για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων για εργασιακή εκμετάλλευση


Σεμινάριο για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων για εργασιακή εκμετάλλευση
Η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Θέκλα Δημητριάδου συμμετείχε σε σεμινάριο με θέμα "Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη της εργασιακής εκμετάλλευσης σε χώρες προορισμού και χώρες προέλευσης", το οποίο διοργανώθηκε από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΚΙΣΑ, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν, αφενός, η ενδυνάμωση μέσω της κατάρτισης όλων των εμπλεκόμενων κρατικών και άλλων φορέων και ΜΚΟ που ασχολούνται με την εμπορία προσώπων και την εργασιακή εκμετάλλευση, τόσο από πλευράς εξειδικευμένων γνώσεων όσο και από πλευράς της δυνατότητας και ικανότητάς τους για καταπολέμηση του φαινομένου και, αφετέρου, η βελτίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους.

Το διήμερο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Μαίου 2013 στη Λευκωσία.