Υπομνήματα - Υπόμνημα που υποβλήθηκε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών (ΚΕΕ), στις 24/11/2016, με θέμα «Ενημέρωση της ΚΕΕ για τη στασιμότητα που επικρατεί σχετικά με τις αποζημιώσεις που οφείλει να καταβάλει το κράτος στους ιδιοκτήτες γης που βρίσκεται εντός της αρχαιολογικής περιοχής της Αμαθούντας και ως εκ τούτου έχει απαλλοτριωθεί, καθώς και για τις αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες στην ίδια περιοχή»


Υπόμνημα που υποβλήθηκε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών (ΚΕΕ), στις 24/11/2016, με θέμα «Ενημέρωση της ΚΕΕ για τη στασιμότητα που επικρατεί σχετικά με τις αποζημιώσεις που οφείλει να καταβάλει το κράτος στους ιδιοκτήτες γης που βρίσκεται εντός της αρχαιολογικής περιοχής της Αμαθούντας και ως εκ τούτου έχει απαλλοτριωθεί, καθώς και για τις αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες στην ίδια περιοχή»
Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, σημειώνεται ότι στο Γραφείο μου δεν έχουν υποβληθεί παράπονα, δηλαδή, για καθυστέρηση καταβολής αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης τεμαχίων εντός της αρχαιολογικής περιοχής Αμαθούντας ή σε σχέση με αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες στην ίδια περιοχή.

Σημειώνονται, όμως, τα εξής:

1. Το Νοέμβριο του 2013, υπέβαλα στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, έκθεση, αναφορικά με την καθυστέρηση καταβολής αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας. Η εν λόγω έκθεση, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται, ετοιμάστηκε μετά τη διερεύνηση 19 παραπόνων που αφορούσαν στην καθυστέρηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να καταβάλει αποζημίωση σε δικαιούχους, η ακίνητη ιδιοκτησία των όποιων είχε απαλλοτριωθεί.

Από τη διερεύνηση των υπό αναφορά παραπόνων, αφ’ ενός επιβεβαιώθηκε η καθυστέρηση καταβολής αποζημίωσης σε δικαιούχους, λόγω ανεπαρκών διαθέσιμων κονδυλίων στους εκάστοτε ετήσιους κρατικούς προϋπολογισμούς, με επακόλουθο την υπερβολική αύξηση των συσσωρευμένων οφειλών για αποζημιώσεις και, αφ’ ετέρου, διαπιστώθηκε ότι προωθούνταν έργα για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας και δημοσιεύονταν οι σχετικές γνωστοποιήσεις και διατάγματα απαλλοτρίωσης, χωρίς να συνυπολογίζεται το κόστος των απαλλοτριώσεων και η δυνατότητα καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.

2. Στο Γραφείο μου υποβλήθηκε επίσης παράπονο αναφορικά με παράλειψη του Τμήματος Αρχαιοτήτων να προωθήσει την απαλλοτρίωση τεμαχίου που κηρύχθηκε αρχαίο μνημείο Β΄ Πίνακα από το 1966 και εμπίπτει στον αρχαιολογικό χώρο Αμαθούντας. Για το εν λόγω παράπονο, σχετική είναι η έκθεση και ημερομηνία 22 Αυγούστου 2016, την οποία υπέβαλα στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και στη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων και αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

Στην εν λόγω έκθεση, παρότι επισημάνθηκε η αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα διαφύλαξης όσων τεμαχίων κηρύχθηκαν ως αρχαία μνημεία Β΄ Πίνακα, για την προστασία της στρωματογραφίας της περιοχής και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας του αρχαιολογικού χώρου Αμαθούντας, σημειώθηκε ότι, αφ’ ης στιγμής τα τεμάχια αυτά δεν έχουν απαλλοτριωθεί ούτε έχει καταβληθεί αποζημίωση στους ιδιοκτήτες τους, παραβιάζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ιδιοκτησία τους.

Ελίζα Σαββίδου
Επίτροπος Διοικήσεως και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


21 Νοεμβρίου 2016


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Υπόμνημα 24112016.doc (Μέγεθος Αρχείου: 34,68Kb)
mp3
Υπόμνημα24112016.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 865,02Kb)