Υπομνήματα - Υπόμνημα αναφορικά με τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου - ΚΕ Παιδείας - 18/02/2014


Υπόμνημα αναφορικά με τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου - ΚΕ Παιδείας - 18/02/2014ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ενημέρωση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας αναφορικά με τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου

Αναφέρομαι στη σχετική με το πιο πάνω θέμα πρόσκληση σας, στη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για συζήτησή του και επιθυμώ να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Από τον Ιούλιο του 2011 και την κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού της Πρωτοκόλλου , η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την εφαρμογή της Σύμβασης σύμφωνα με το αυτούσιο κείμενό της. Η πορεία υλοποίησής της θα αξιολογείται σε τακτά διαστήματα από τον ΟΗΕ. Η συμμετ οχή μου στη σημερινή συνεδρία γίνεται υπό την ιδιότητα μου ως Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, δηλαδή ως ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής της εν λόγω Σύμβασης που αποτελεί τον ένα από τους τρεις εποπτικούς μηχανισμούς για την εφαρμογή της Σύμβασης όπως αυτοί ορίστηκαν δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 9 Μαΐου 2012.
2. Υπό το φως των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής αποφάσισα να παρέμβω στο θέμα της εισδοχής φοιτητών με αναπηρίες στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου αυτεπάγγελτα, αφού περιήλθαν σε γνώση μου τα πρόσφατα συναφή δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, ενώ, παράλληλα, σχετικό παράπονο μου έχει υποβληθεί και από τον Πρόεδρο της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.). Ενόψει του ότι η διερεύνηση του θέματος βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, ευελπιστώ ότι εντός δύο εβδομάδων η σχετική μου τοποθέτηση θα έχει ολοκληρωθεί.

3. Συνοπτικά, θέτω υπόψη σας τις προκαταρκτικές μου διαπιστώσεις/ προβληματισμούς που προέκυψαν από τη διενεργηθείσα έρευνα:

(Α) Ο a priori αποκλεισμός κατηγοριών ατόμων με αναπηρίες από τη διαδικασία εισδοχής υπάρχει ενδεχόμενο να εγείρει διάκριση λόγω αναπηρίας, δυνάμει του άρθρου 24 της Σύμβασης και του αντίστοιχου εθνικού Νόμου, που προβλέπει ότι «τα Κράτη Μέρη διασφαλίζουν ότι τα ΑμεΑ έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στη γενική τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, στην ενήλικη εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση χωρίς διάκριση και σε ίση βάση με τους άλλους. Ως προς αυτό, τα Κράτη Μέρη [πρέπει να] διασφαλίσουν την παροχή εύλογης προσαρμογής στα ΑμεΑ.». Και τούτο σε συνδυασμό με το άρθρο 2 της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο, «διάκριση με βάση την αναπηρία» περιλαμβάνει την άρνηση εύλογης προσαρμογής.

(Β) Παρόλο που σε ιατρικές σχολές της Ευρώπης και των Η.Π.Α. δεν φαίνεται να υπάρχει ομοιόμορφη πρακτική εισδοχής των ΑμεΑ, κοινή συνιστώσα των περισσότερων σχολών αποτελούν:
  • Η υιοθέτηση ενδοπανεπιστημιακής πολιτικής κατά των διακρίσεων ρητά στους όρους εισδοχής (admission conditions) η οποία μεταξύ άλλων δεσμεύει τα πανεπιστήμια στη μη διάκριση λόγω αναπηρίας και στην παροχή εύλογων προσαρμογών. Ενδεικτικά παραδείγματα εύλογων προσαρμογών παραθέτει η οργάνωση BMA (British Medical Association):

(α) αναδιοργάνωση καθηκόντων μεταξύ των μελών φοιτητικών ομάδων
(β) προσαρμογή ωραρίων ΑμεΑ κατά το εκπαιδευτικό μέρος (training)
(γ) παροχή μέντορα/σύμβουλου/εκπαιδευτή για ΑμεΑ
(δ) χρήση ή προσαρμογή εξοπλισμού π.χ. υιοθέτηση ειδικού λογισμικού (voice-activating software) για τυφλούς φοιτητές
(ε) προσαρμογή χώρου εργασίας/φοίτησης (διασφάλιση προσβασιμότητας)
  • Η διατύπωση των όρων εισδοχής, κατά τρόπο που αποφεύγεται η ρητή αναφορά, σε οποιεσδήποτε κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.
  • Η διαφύλαξη της ουδετερότητας της διαδικασίας εισδοχής ως προς την αναπηρία κατά τρόπο που διασφαλίζει την αξιολόγηση των ΑμεΑ σε ίση βάση με τους άλλους υποψήφιους, με ή χωρίς εύλογες προσαρμογές (σε ορισμένες περιπτώσεις απαγορεύεται η αναπηρία του ατόμου να λαμβάνεται υπόψη ή ακόμα να συζητείται κατά την εισδοχή, την αξιολόγηση ή τη συνέντευξη).
  • Η εστίαση στη δυνατότητα του ατόμου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της αξιολόγησης και του εκπαιδευτικού προγράμματος, σε ίση βάση με τους άλλους, μέσω και της λήψης εύλογων προσαρμογών, αντί στην «ανικανότητα» που προκαλεί η αναπηρία.
  • Ο αποκλεισμός από την εισδοχή, υποψήφιου ατόμου με αναπηρία, δικαιολογείται με σαφήνεια και επάρκεια.

4. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθίσταται φανερό ότι η διατύπωση των κριτηρίων εισδοχής στην ιατρική σχολή που έθεσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσιάζουν προβληματικότητα σε ό,τι αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρίες στον τομέα της εκπαίδευσης δυνάμει της Σύμβασης.

5. Επειδή το θέμα αυτό, όντας στενά συνδεδεμένο με το υπέρτατο αγαθό της υγείας, εγείρει ανησυχίες αλλά και αγγίζει στερεότυπα και προκαταλήψεις του ευρύτερου κοινού, θέλω να τονίσω ότι δεν παραγνωρίζεται η κρίσιμη αυτή παράμετρος ή οποιαδήποτε πτυχή του θεμελιώδους δικαιώματος στην υγεία. Ωστόσο, οι περιορισμοί στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να είναι αυτοί που αιτιολογούνται ως απολύτως απαραίτητοι και ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες κάθε υποψήφιου ατόμου αντί να απορρέουν από την εκ των προτέρων απόρριψή του λόγω αναπηρίας.

Τέλος, επιθυμώ να αναφερθώ στο παράδειγμα ενός διακεκριμένου ιατρού στην Ελλάδα, του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, του τετραπληγικού αριστούχου μαθητή που είδαμε πριν από χρόνια να παρελαύνει ως σημαιοφόρος του σχολείου του σε τροχοκάθισμα, ο οποίος αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και είναι σήμερα ειδικευόμενος ιατρός ψυχιατρικής.

Αναμένω ότι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως ένας από τους σημαντικότερους φορείς της παιδείας στη χώρα μας θα συμβάλει ουσιαστικά στην τήρηση ενός ψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον κλάδο της ιατρικής επιστήμης, με σεβασμό προς τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των αρχών της Σύμβασης.


Παραμένω στη διάθεση σας,
Ελίζα Σαββίδου
Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat kritiriaeisdoxisiatrikisxoli.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 424,74Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Ipomnima_kritiria_isdoxis_fititon_iatriki_sxoli_UCY_Vouli18022014.doc (Μέγεθος Αρχείου: 58,14Kb)
mp3
31072015.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 1691,11Kb)