Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Επιμορφωτικά σεμινάρια στο προσωπικό ξενοδοχείων με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο της απασχόλησης.


Επιμορφωτικά σεμινάρια στο προσωπικό ξενοδοχείων με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο της απασχόλησης.
Κατόπιν προσκλήσεως των ξενοδοχείων Atlantica Hotels & Resorts πραγματοποιήθηκε σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων στο προσωπικό των ξενοδοχείων της εταιρείας, με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο της απασχόλησης. Ειδικότερα, το προσωπικό, καθώς και η διεύθυνση των ξενοδοχείων, ενημερώθηκαν εκτενώς για τις πρόνοιες των περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμων, με ιδιαίτερη μνεία στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο της απασχόλησης, καθώς και για τις πρόνοιες του περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση κα την Εργασία Νόμου.

Τα σεμινάρια διενεργήθηκαν από τη Λειτουργό της Αρχής Ισότητας, κ. Δέσποινα Μέρτακκα.