Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργών του Γραφείου στο "Πρόγραμμα εκπαίδευσης για στρατηγική, ηγετική και διευθυντική ανάπτυξη της Δημόσιας Υπηρεσίας"


Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργών του Γραφείου στο "Πρόγραμμα εκπαίδευσης για στρατηγική, ηγετική και διευθυντική ανάπτυξη της Δημόσιας Υπηρεσίας"
Κατά τη διάρκεια του 2013, η Επίτροπος Διοικήσεως και οι Λειτουργοί του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως συμμετείχαν στο Συγχρηματοδοτούμενο από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Έργο με τίτλο "Πρόγραμμα εκπαίδευσης για στρατηγική, ηγετική και διευθυντική ανάπτυξη της Δημόσιας Υπηρεσίας", το οποίο διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Γενικός στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της στρατηγικής, διοικητικής και ηγετικής ικανότητας της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας, μέσω παροχής στους οργανισμούς και στα στελέχη της καινοτόμων υπηρεσιών μάθησης και επί τόπου στήριξης για εφαρμογή της μάθησης στη πράξη.