Συμμετοχή σε εκδηλώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας στην Τεχνική επιτροπή για την ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την εκπαίδευση των δημοσίων υπάλληλων σε θέματα ισότητας των φύλων


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας στην Τεχνική επιτροπή για την ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την εκπαίδευση των δημοσίων υπάλληλων σε θέματα ισότητας των φύλων
Κατά το 2013 η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στην Τεχνική επιτροπή που συστάθηκε με σκοπό την ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την εκπαίδευση των δημοσίων υπάλληλων σε θέματα ισότητας των φύλων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και ειδικότερα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στη χάραξη των διαφόρων δημοσίων πολιτικών.