Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2014 – 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Ο Λειτουργός Α’ του Γραφείου Γιώργος Κακότας, ως εκπρόσωπος του Γραφείου μας στις Επιτροπές Παρακολούθησης για εφαρμογή των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων 2014 – 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας) συμμετείχε σε συνεδρία της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης για τα εν λόγω Ταμεία.

Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία.