Υπομνήματα - Υπόμνημα για την ανάγκη παροχής ατομικών συνοδών σε παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία - ΚΕ Παιδείας - 03/03 & 02/06/2015


Υπόμνημα για την ανάγκη παροχής ατομικών συνοδών σε παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία - ΚΕ Παιδείας - 03/03 & 02/06/2015ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Κοινοβουλευτική Επιτροπής Παιδείας – Η ανάγκη παροχής ατομικών συνοδών σε παιδιά με αναπηρία που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία

Αναφορικά με την προς εμέ πρόσκληση σας, για το πιο πάνω θέμα, θέτω υπόψη σας τα πιο κάτω, υπό την αρμοδιότητά μου ως ανεξάρτητου μηχανισμού προώθησης, προστασίας και παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία μου έχει ανατεθεί, με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου :
1. Η κυρωθείσα, από την Κυπριακή Δημοκρατία , Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες («Σύμβαση») δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των παιδιών με αναπηρία. Από τη μία κάνει ρητή αναφορά στις δεσμεύσεις των κρατών με βάση τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Από την άλλη, απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας σε βάρος των παιδιών και κατοχυρώνει τα μέτρα που διασφαλίζουν την πλήρη και ουσιαστική ισότητά τους με τα μη ανάπηρα παιδιά (άρθρα 3,7, 24 της Σύμβασης) σε σχέση με την απόλαυση κάθε ανθρώπινου δικαιώματος και ελευθερίας. Τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

2. Όπως προκύπτει από το γράμμα και το πνεύμα της Σύμβασης, μία ιδιωτική σχολή, είτε ιδωθεί ως εκπαιδευτικό ίδρυμα/οργανισμός είτε ως πάροχος εκπαιδευτικών υπηρεσιών, οφείλει να παρέχει ίσες ευκαιρίες εισδοχής, φοίτησης και συμμετοχής σε ό,τι περιλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, σε όλα τα παιδιά, με ή χωρίς αναπηρίες. Η ισότητα αυτή, άλλοτε επιτυγχάνεται με το μη αποκλεισμό μαθητών από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό χώρο/πρόγραμμα (αρνητική υποχρέωση) και άλλοτε με τη λήψη εύλογων προσαρμογών (θετική υποχρέωση) που καθιστούν δυνατή την πρόσβαση των ανάπηρων μαθητών στο αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στην εκπαίδευση, σε ίση βάση με τους άλλους.

Η παροχή συνοδών σε παιδιά με αναπηρία, σχετίζεται με τη δεύτερη κατηγορία υποχρεώσεων. Οι εύλογες προσαρμογές ορίζονται στη Σύμβαση και περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες και κατάλληλες διευκολύνσεις (κτιριακές, τεχνολογικές, ακαδημαϊκές και άλλες) που δεν επιβάλλουν δυσανάλογη ή αδικαιολόγητη επιβάρυνση προκειμένου να διασφαλίζεται η προαναφερθείσα ισότητα στην απόλαυση και την άσκηση δικαιωμάτων. Η άρνηση παροχής εύλογης προσαρμογής συνιστά διάκριση λόγω αναπηρίας με βάση τη Σύμβαση, επομένως, η μη παροχή ατομικών συνοδών σε παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία και έχουν κάποια αναπηρία, συνιστά prima facie διάκριση λόγω αναπηρίας.

3. Πέρα, όμως, από την άρση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας από τα ίδια τα ιδιωτικά σχολεία, η Σύμβαση κατοχυρώνει και συναφή κρατική υποχρέωση προκειμένου η υλοποίησή της να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική. Όπως προκύπτει από το άρθρο 24 της Σύμβασης (Δικαίωμα στην εκπαίδευση) σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι το κράτος διασφαλίζει ότι τα ιδιωτικά σχολεία δεν προβαίνουν σε διάκριση λόγω αναπηρίας στα εκπαιδευτικά τους συστήματα/προγράμματα . Η ίδια υποχρέωση προκύπτει, εξάλλου, και από το άρθρο 4 της Σύμβασης (Γενικές υποχρεώσεις), σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλειφθεί η διάκριση με βάση την αναπηρία από οποιοδήποτε οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση.

4. Στη Σύμβαση δεν καθορίζονται πιο ειδικά οι τρόποι με τους οποίους τα κράτη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικοί οργανισμοί/επιχειρήσεις απέχουν από διακρίσεις και κατ’ επέκταση παρέχουν παράλληλα εύλογη προσαρμογή στα παιδιά με αναπηρία. Παρόλα αυτά, από την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία κρατών μερών της Σύμβασης, προκύπτει ότι αυτά (εννοείς τα κράτη ή τους τρόπους; γιατί αννεν οι τρόποι πρέπει να γίνει «προκύπτει ότι αυτοί») μπορούν να περιλαμβάνουν ρυθμιστικά μέτρα, αποτελεσματικές διαδικασίες επίβλεψης και ελέγχου των ιδιωτικών σχολείων, ή/και την οικονομική τους στήριξη, υπό προϋποθέσεις, με σκοπό την πλήρη και ίση συμμετοχή των παιδιών με αναπηρίες στην εκπαίδευση, όπου και εάν αυτή παρέχεται.

5. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προκύπτει είναι ότι το όλο θέμα θα πρέπει να οδηγήσει τα ιδιωτικά σχολεία αλλά και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, σε περαιτέρω προβληματισμό αναφορικά με τυχόν ελλείψεις και κενά κατά την παροχή των ατομικών συνοδών σε παιδιά με αναπηρίες, στα ιδιωτικά σχολεία, στα πλαίσια ενός ορθού και έγκαιρου σχεδιασμού και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών εύλογων προσαρμογών, οι οποίες επιφέρουν σταθερή και χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις, ισότητα κατά την απόλαυση του δικαιώματος στην εκπαίδευση από τα παιδιά με αναπηρίες που τις χρειάζονται.

Ο προβληματισμός αυτός ευελπιστώ ότι θα οδηγήσει τα ιδιωτικά σχολεία στην άρση των διακρίσεων που ενδεχομένως να απορρέουν ή κινδυνεύουν να προκύψουν σε βάρος των παιδιών με αναπηρίες. Παράλληλα, θεωρώ ότι χρειάζεται να ανοίξει η συζήτηση σχετικά με το σοβαρό αυτό θέμα, ως ζήτημα συντονισμού και συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με σκοπό την ικανοποίηση και των κρατικών υποχρεώσεων για τις οποίες η Κύπρος έχει δεσμευτεί με τη Σύμβαση.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat sinodoiidiotsxoleia.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 408,08Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Ipomnima_sinodoi_idiotika_sxoleia_Vouli03032015.doc (Μέγεθος Αρχείου: 51Kb)
mp3
032015.mp3 (Μέγεθος Αρχείου: 1419,61Kb)