Έντυπα / Εκδόσεις άλλων φορέων
- Δημοσίευμα του Equinet (European Network of Equality Bodies) για την παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες:
 
- Kαταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ για την Κύπρο
 
- European Disability Forum - Ενημερωτικό φυλλάδιο για την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα
 
- Equinet Paper - Making Europe More Equal: A Legal Duty?
 
- An Equinet Perspective- Innovating at the Intersections. Euqiality Bodies Tackling Intersectional Discrimination
 
- Equinet Factsheet on Equality Bodies and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Seekers
 
- Equinet Handbook - How to build a case on equal pay
 
- Έγγραφο Εργασίας του Equinet για την ανάπτυξη προτύπων για φορείς ισότητας
 
- Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Έκθεση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 2016
 
- Δελτίο Τύπου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για τη δημοσίευση της Έκθεσής του για τα θεμελιώδη δικαιώματα 2016
 
- European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) - Fundamental Rights Report 2016
 
- Equinet - "Equality Bodies contributing to the Protection, Respect and Fulfillment of Economic and Social Rights" (2015)