Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («Κανονισμός ΙΜΙ» - 1024/2012), “Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δεδομένα που τους αφορούν στο ΙΜΙ, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”.

Για να ενημερωθείτε για το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά, πατήστε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την προστασία δεδομένων και τη δήλωση απορρήτου, πατήστε εδώ.


Download Acrobat file Ιnformative_Note_ ΙΙ_GR.pdf ( 63,08Kb)
Download Acrobat file
Informative_Note_Ι_GR.pdf ( 64Kb)
Download Acrobat file
Internal_Market_Information_System_GR.pdf ( 87,69Kb)